Ortak Konular

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
4483 Sayılı Kamu Görevlilerinin Yargılanması Kanunu
T.c. Anayasası
4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu
3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Toplamda 27 Kategoriden Oluşmaktadır. Ortak Konular Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 74 Sınavı İçermektedir.Alan Sınavları

7201 Sayılı Tebligat Kanunu
5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu
2886 Devlet İhale Kanunu
Hukuk Muhakemeleri Yönetmeliği
Ceza Muhakemesi Kanunu
6245 Sayılı Harcırah Kanunu
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
3046 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş Ve Görev Esasları Hakkında Kanun
Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik
Taşınır Mal Yönetmeliği
5271 Sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu
4458 Sayılı Gümrük Kanunu
2577 Sayılı İdari Yargılama Usülü Kanunu
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu
5275 Sayılı Ceza Ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun
640 Sayılı Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı Teşkilat Khk

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Toplamda 27 Kategoriden Oluşmaktadır. Alan Sınavları Başlığı Altında Toplanan Sınav Kategorileri 89 Sınavı İçermektedir.