Yükseköğretim İlgili Mevzuatı Görevde Yükselme Deneme Sınavı 1

1244
Kez Çözüldü.
62,95
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanuna göre; diğer yükseköğretim kurumlarına göre sosyo-ekonomik açıdan daha az gelişmiş yerlerde öğretim yapan ve/veya yeterli sayıda öğretim elemanı sağlanamayan yükseköğretim kurumları ile bunların bölümlerinde görevli öğretim elemanlarına; almakta oldukları aylık gösterge ve ek gösterge toplamının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarın kaç katına kadar geliştirme ödeneği ödenebilir?

Soru 3

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; Rektörler hakkında uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları kim tarafından verilir?

Soru 4

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; soruşturmanın soruşturmacı tayini suretiyle yapılması halinde, soruşturma kararı gecikilmeksizin soruşturmacıya bildirilir. Soruşturmacı, soruşturmayı kararın kendisine tebliğinden itibaren gerekçeli olarak ek süre talebinde bulunmaması durumunda ne kadar sürede soruşturmayı tamamlamak zorundadır?

Soru 5

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; görevinden uzaklaştırılanlar hakkında görevden uzaklaştırılanlar bu süre içerisinde aylılarının ne kadarı ödenir?

Soru 6

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerden hangisi Senato üyesi değildir?

Soru 7

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi üniversite İdari teşkilatı altındaki birimlerden birisi değildir?

Soru 8

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanuna göre; ek ders ücreti, yukarıdaki göstergelerin Devlet Memurları Kanununa göre aylıklar için belirlenen katsayı ile çarpımından oluşur.

Aşağıda verilenlerden hangisinde akademik unvan ve ek ders ücreti göstergesi doğru eşleştirilmemiştir?

Soru 10

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; Rektörler hakkında soruşturma açma yetkisi kime aittir?

Soru 11

I. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak

II. Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulunun kararlarını üniversiteye bağlı birimlere iletmek

III. Basın ve halkla ilişkiler hizmetinin yürütülmesini sağlamak

IV. Rektörlüğün yazışmalarını yürütmek

V. Rektörlüğün protokol, ziyaret ve tören işlerini düzenlemek

124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşlar İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre yukarıdaki görevleri yapmakla sorumlu olan üniversite idari teşkilatı hangisidir?

Soru 12

Dekan görev başında olmadığında en fazla ne kadar süre ile dekan yardımcılarından birine vekâlet bırakabilir?

Soru 14

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren “memurluktan çıkarma” cezasında ne kadar süre içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 16

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği’ne göre; on beş günü geçmeyen izinlerini üniversite rektörü kimden alır?

Soru 17

Yükseköğretim Kurumları Yönetici Öğretim Elemanı ve Memurların Disiplin Yönetmeliği’ne göre; disiplin suçu niteliğindeki fiil ve halleri işleyenler hakkında bu fiil ve hallerin işlenildiğinin soruşturmaya yetkili amirlerce öğrenildiği tarihten itibaren “uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması” cezalarında” ne kadar süre içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanılmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 20

Disiplin cezasını gerektiren eylemlerin işlendiği tarihten itibaren, en geç kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 21

Aşağıdakilerden hangisi Mediko-Sosyal Kültür ve Spor İşleri Dairesi tarafından yürütülen hizmetlerden biri değildir?

Soru 22

Yazışma dosyaları değişik sistemlerde tasnif edilebilir. Aşağıdakilerden hangisi tasnif sistemlerinden biri değildir?

Soru 23

I. Yükseköğretim Kurulu

II. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

III. Üniversitelerarası Kurul

IV. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Yukarıdakilerden hangileri, yükseköğretim üst kuruluşları arasında yer alır?

Soru 26

I. Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların ilanını takip eden 5 iş günü içinde yapılır.

II. İtirazlar, sınav kurulu tarafından 5 iş günü içinde incelenir.

III. İtiraz üzerine verilen kararlara karşı Devlet Personel Başkanlığına itiraz edilebilir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 27

Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları yılda en fazla kaç defa yapılır?

Soru 30

Kısmi statüde bulunan öğretim üyesi için kesintisiz en çok sekiz saat devamsızlık göstermek, aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!