Yönetimde Etik Deneme Sınavı 6

546
Kez Çözüldü.
78,83
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi mesleki olarak hekimlerin birbirlerine ve meslektaşlarına karşı etik sorumluluklarını tanımlar?
Soru 2
Aşağıdakilerden hangisi Etik Davranış İlkelerini
belirleyen “Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Kurulması ve Bazı Kanunlarla Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun” kapsamında değildir?
Soru 4
Kamu görevlilerinin, görevlerini yerine getirirken ve hizmetlerden yararlandırmada dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, cinsiyet ve benzeri sebeplerle ayrım yapmamaları aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?
Soru 7

“Geleneksel yönetim anlayışında kamu görevlilerinin, kurallara sıkı bir şekilde bağlı kalarak makinenin bir dişlisi gibi hareket etmesi, onların değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre hareket etme gücünü sınırlandırmakta ve bürokratik sistemin işleyişinde düzeltme yapma imkânından onları mahrum etmektedir. Böylece kamu görevlileri, zamanla yeniliğe ve değişime kapalı hâle gelmektedirler.”

Bu açıklamada vurgulanan etik sorun aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi yönetimin etik ilkelerinden biri değildir?
Soru 9

”Kamu görevlileri, üstleri, meslektaşları, astları, diğer personel ile hizmetten yararlananlara karşı nazik ve saygılı davranırlar ve gerekli ilgiyi gösterirler, konu yetkilerinin dışındaysa ilgili birime veya yetkiliye yönlendirirler."

Bu parçada yer verilen açıklama aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

Soru 10

I. Saydamlık

II. Devlete bağlılık

III. Dürüstlük

IV. Hesap verebilirlik

Yukarıdakilerden hangileri kamu görevlilerinin uymaları gereken etik davranış ilkelerindendir?

Soru 11

“Kamu görevlileri, kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde; halkın günlük yaşamını kolaylaştırmayı, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamayı, hizmet kalitesini yükseltmeyi, halkın memnuniyetini artırmayı, hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olmayı hedeflerler."

Bu parçada yer verilen açıklama aşağıdaki etik davranış ilkelerinden hangisini ifade etmektedir?

Soru 12
Kamu Görevlileri Etik Kurulu kaç üyeden oluşur?
Soru 13
Kamu makamlarının mevzuata uygun politikalarını, kararlarını ve eylemlerini engelleme aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!