Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 2

4708
Kez Çözüldü.
64,77
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Kanunlara aykırı olmamak kaydıyla Bakanlar Kurulu tarafından, Danıştay incelemesinden geçirilerek çıkarılan idari düzenlemeler aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden değildir?

Soru 3

Türk İdare Sistemi içinde Bakanlık merkez teşkilatında aşağıdaki hiyerarşik kademeler ve birim unvanlarından hangisi bulunmaz?

Soru 5

İl Özel İdaresinin karar organı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti İdari yapısı içinde hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları arasında yer almaktadır?

Soru 8

Başbakan, Millî Güvenlik Kuruluna aşağıdakilerden hangisi katılmadığında başkanlık eder?

Soru 10

“İllerde valilerin merkeze danışmadan bazı yetkiler kullanması” aşağıdaki kavram ya da durumlardan hangisi ile ilgilidir?

Soru 11

Bakanlar Kurulu tarafından alınan bir kararın iptali için açılacak davada görevli ilk derece mahkemesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12

I İdarenin bütünlüğü

II Yetki ve usulde paralellik

III Kanuni idare

IV Yetki genişliği

Yukarıdakilerden hangileri idarenin kuruluş ve görevlerine ilişkin Anayasal ilkeler arasında yer alır?

Soru 13

Genel müdür ve ana hizmet birimi niteliğindeki daire başkanlıkları için zorunlu hâllerde müşterek kararname ile en fazla kaç adet yardımcı kadro ihdas edilebilir?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Anayasa’da sayılan yüksek mahkemelerden birisi değildir?

Soru 17

“Yüksek Kurullar, merkezde oluşturulan, kurulun işlev ve niteliğine göre, Cumhurbaşkanı, Başbakan, Devlet Bakanı, Genelkurmay Başkanı, çeşitli bakanlık temsilcileri ile kuvvet komutanlarının yer aldığı; genel olarak görev alanlarıyla ilgili konularda Bakanlar Kuruluna danışma ya da tavsiye niteliğinde görüş bildiren ya da duruma göre kesin kararlar alabilen ve kuruluş yasaları ile verilen görevleri yerine getiren kurullardır.”

Aşağıdakilerden hangisi yukarıda ifade edilen Yüksek Kurullardan birisi değildir?

Soru 18

Kamu hizmetlerinin görülmesinde verim ve uyum sağlamak amacıyla, birden çok ili içine alan, görev ve yetkileri kanunla düzenlenen merkezî idare teşkilatına ne ad verilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!