Türk İdare Sistemi Deneme Sınavı 1

4364
Kez Çözüldü.
67,34
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

“Bakanlığın hizmet ve görev alanına giren ana hizmetleri yürütmek üzere bakanlığa bağlı olarak özel kanunla kurulan, genel bütçe içinde ayrı bütçeli veya katma bütçeli veya özel bütçeli kuruluşlardır.”

ifadesiyle aşağıdaki kuruluşlardan hangisinin nitelikleri açıklanmıştır?

Soru 2

Aşağıdakilerden hangisi, il idaresini oluşturan bölümlerden biri değildir?

Soru 3

Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık merkez teşkilatını oluşturan hiyerarşik kademe ve birimlerden değildir?

Soru 5

I- İl özel idareleri

II- Belediyeler

III- Köyler

IV- KİT

V- Üniversiteler

Hizmet yönünden yerinden yönetim kuruluşları içinde yer alanlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 7

Kamu iktisadi teşebbüslerinin kurulması aşağıdakilerden hangisinin kararı ile olur?

Soru 8

I- Belediye Encümeni

II- Belediye Meclisi

III- Belediye Başkanı

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri belediyenin yürütme organını oluşturur?

Soru 9

Merkezi idarenin yerel yönetimler üzerinde sahip olduğu denetim yetkisine ne ad verilir?

Soru 11

Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Cumhuriyeti’nin idari yapısında bulunan yerel kuruluşlardan biri değildir?

Soru 13

“Genel yönetimin taşra örgütlenmesinin dayandığı ilke .............… dir.”

Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 15

Anayasa’nın 130’uncu maddesine göre üniversiteler, “çağdaş eğitim - öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insangücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, .........…, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere” faaliyet gösterirler.

Yukarıdaki paragrafta boş bırakılan yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi belirli meslek guruplarına hitap eden vakıflardır?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi bakanlık merkez teşkilatını oluşturan birimlerden değildir?

Soru 19

I. İl Özel İdaresi

II. Belediye

III. Köy

IV. İl Yönetimi

V. İlçe Yönetimi

Yukarıdakilerden hangileri yer yönünden yerinden yönetim kuruluşlarındandır?

Soru 20
İl ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, ad ve
merkez sınırının belirtilmesi ve değiştirilmesi
aşağıdaki hangi mevzuat ile yapılır?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!