Taşınır Mal Yönetmeliği Deneme Sınavı 3

512
Kez Çözüldü.
68,50
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Aşağıdakilerden hangisi bir taşınır giriş işlemi değildir?
Soru 2
Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınır konsolide
görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik
ve merkez birimlerinin taşınır hesabının
çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel
aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 3
Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre aşağıdakilerdenhangisi taşınır işlemlerinde özelliklerinegöre tutulacak defterlerden değildir?
Soru 4
Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre taşınır konsolide görevlilerince ilçe, il, bölge, dış temsilcilik ve merkez birimlerinin taşınır hesabının çıkarılması işlemlerinde düzenlenen cetvel aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
Ekonomik ömrünü tamamlamış, amaçları doğrultusunda kullanılma imkanı kalmayan kullanılmasında yarar görülmeyerek hizmet dışı bırakılan taşınırlara …………denir.
Soru 9
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi taşınır işlemlerinde kullanılan cetvellerden biri değildir?
Soru 10
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre satın alınan mal veya malzemelerin Muayene ve kabul işlemi derhal yapılamayan hallerde taşınırların geçici olarak teslim alınmasında aşağıdaki belgelerden hangileri düzenlenir?
Soru 11
Taşınır Mal Yönetmeliğine göre idarece kullanılmasına ihtiyaç duyulmayan taşınırlar, bu taşınıra ihtiyaç duyan idarelere bedelsiz devredilebilmesi için taşınırların kayıtlara alınış tarihi itibarıyla kaç yılını tamamlamış olması gerekmektedir?
Soru 12
Taşıtlar; Karayolu Taşıtları Grubu, Su ve Deniz Taşıtları Grubu, Hava Taşıtları Grubu, Demiryolu ve Tramvay Taşıtları Grubu çeşitleriyle Taşınır Mal Yönetmeliği eki Taşınır Kod Listesinin hangi kısmında ve hesap kodunda yer alır?
Soru 14
Aşağıdaki kamu idarelerinden hangisi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında değildir?
Soru 16
Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesinden, kullanılmasından, kontrolünden, kayıtlarının Taşınır Mal Yönetmeliği’nde belirtilen esas ve usullere göre saydam ve erişilebilir şekilde tutulmasını sağlamaktan aşağıdakilerden hangisi sorumludur?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi Taşınır Mal Yönetmeliği’nde tanımlanan defterlerden değildir?
Soru 18
Taşınır kayıt ve işlemleri ile düzenlenen belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevli aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 19
Taşınır Mal Yönetmeliği’ne göre, piyasa koşullarında muvazaasız bir işlemde bilgili ve istekli taraflar arasında bir varlığın el değiştirmesi veya bir borcun ödenmesi için belirlenen tutar aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!