T.c. Anayasası Deneme Sınavı 8

3363
Kez Çözüldü.
75,40
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

TBMM üyelerinin meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden sorumlu tutulamamalarına ne denir?

Soru 2

İnsanın inanma, ibadet ve dua, talim-eğitim, yayın ve telkin hakları aşağıdaki hangi özgür­lüğün ilkesinden doğar?

Soru 4

Aşağıdakilerden hangisi 1982 Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görevlerinden birisi değildir?

Soru 5

T.C. Anayasası’na göre gensoru önergesi, en az kaç milletvekilinin imzasıyla verilir?

Soru 6

Aşağıdaki ifadelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre “cumhuriyetin temel nitelikleri” arasında yer almaz?

Soru 7

1982 Anayasası’na göre Cumhurbaşkanlığına aday gösterilebilmek için en az kaç milletvekilinin yazılı teklifi gerekir?

Soru 8

I.Bakanlar Kurulu Kararı

ll.Kanun

lll.Genelge

lV.Tüzük

V.Yönetmelik

Yukarıda verilen ifadeler normlar hiyerarşisine göre yukarıdan aşağıya doğru aşağıdakilerden hangisi doğru sıralanmıştır?

Soru 9

1982 Anayasası’na göre mahkemeler yargı yetkisini aşağıdakilerden hangisi adına kullanır?

Soru 10

1982 Anayasası’nda yer alan “Angarya yasaktır” ifadesi aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 11

1982 Anayasa’sına göre; grev ve lokavtın yasaklanabileceği veya ertelenebileceği haller ve işyerleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?

Soru 12

Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, Devlet organlarını ve bu organların birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen üst hukuk kuralları olarak tanımlanan metin aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 17

“İçtüzük hükümleri …, Meclisin bütün faaliyetlerine,… katılmalarını sağlayacak biçimde düzenlenir.”

Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?

Soru 18

“Meclis soruşturması, Başbakan veya bakanların görevleriyle ilgili ..................… sağlayan bir denetim aracıdır.”

Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 19

I- Cumhurbaşkanı beş yıllık bir süre için seçilir.

II- Bir kimse, en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.

III- Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.

IV- Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ancak TBMM üyeliği sona ermez.

Cumhurbaşkanının seçimi ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 20

I. Türkiye Büyük Millet Meclisi

II. Bakanlar Kurulu

III. Cumhurbaşkanı

T.C. Anayasası’na göre “yasama yetkisi” yukarıdakilerden hangisine/hangilerine aittir?


Yorumlar ( 10 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!