T.c. Anayasası Deneme Sınavı 6

3401
Kez Çözüldü.
74,15
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır?

Soru 2

Milletlerarasıandlaşmalarıonaylama ve yayımlama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 3

“Dernekler, kanunun öngördüğü hâllerde hâkim kararıyla kapatılabilir veya faaliyetten alıkonulabilir. Ancak, millî güvenliğin, kamu düzeninin, suç işlenmesini veya suçun devamını önlemenin yahut yakalamanın gerektirdiği hâllerde gecikmede sakınca varsa, kanunla bir merci, derneği faaliyetten men ile yetkilendirilebilir. Bu mercinin kararı, ... saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hâkim, kararını ... saat içinde açıklar; aksi hâlde, bu idari karar kendiliğinden yürürlükten kalkar.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki ifadede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 4

“Devletin anayasal düzeni, milli varlığını, bütünlüğünü milletler arası alanda siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik bütün çıkarlarının yanı sıra, uluslararası antlaşmalarda kararlaştırılan haklarını, her türlü iç ve dış tehdide karşı korunmak ve kollanmak üzere gerçekleştirilen faaliyetlerin bütünüdür.”

Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Soru 6

Hukuk devleti kavramı ilk defa Anayasamıza hangi T.C. Anayasasıyla girmiştir?

Soru 7

T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8

T.C. Anayasası’na göre kişi hürriyeti ve güvenliği kapsamında tutuklanan kişi, tutulma yerine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç toplu olarak işlenen suçlarda en çok ne kadar zaman içinde hâkim önüne çıkarılır?

Soru 9

“Hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz. Bir kimseyi kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarma sonucunu doğuran yargı yetkisine sahip olağanüstü merciler kurulamaz.”

T.C. Anayasası’na göre yukarıda, kişinin hakları ve ödevleri ile ilgili hükümlerden hangisi açıklanmıştır?

Soru 12
  • Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı
  • Sendika kurma hakkı
  • Mülkiyet hakkı
  • Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı
  • Konut hakkı

TC Anayasasına göre, yukarıda sayılanlardan hangileri “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” arasında yer alır?

Soru 13

Ceza ve ceza hükümleri yerine geçen tedbirler aşağıdakilerden hangisi ile konulur?

Soru 14

I. Türk Vatandaşlığı

II. Seçme, seçilme ve siyasî faaliyette bulunma hakları

III. Kamu hizmetlerine girme hakkı

IV. Dilekçe, bilgi edinme ve kamu denetçisine başvurma hakkı

V. Vergi ödevi

Yukarıdaki ifadelerden hangileri T.C. Anayasası’na göre “siyasi hak ve ödevler” arasında yer alır?

Soru 15

..................................; Devletin temel yapısını, yönetim biçimini, Devlet organlarını ve bu organların birbiriyle olan ilişkilerini, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini düzenleyen üst hukuk kuralları olarak tanımlanabilir.

Soru 16

T.C. Anayasası’na göre “Türk Milleti, ............... Anayasa’nın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle kullanır.” cümlesinde noktalı yere, aşağıdaki sözcüklerden hangisinin getirilmesi uygun olur?

Soru 19

Aşağıdaki düzenlemelerden hangisi Anayasa Mahkemesinin sadece şekil bakımından denetimine tabidir?


Yorumlar ( 8 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!