T.c. Anayasası Deneme Sınavı 3

5559
Kez Çözüldü.
66,36
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

Yasama, yürütme ve yargı organlarının birbirinden bağımsız ayrı ellerde olması şeklinde tanımlanan kuvvetler ayrılığı fikrini bugünkü anlamı ile ilk defa ortaya atan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 5

TC Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisinde boşalan üyeliklerin sayısı üye tam sayısının yüzde kaçını bulduğu hâllerde ara seçimlerin üç ay içinde yapılmasına karar verilir?

Soru 6

T.C Anayasası’na göre Anayasa Mahkemesinde doğrudan doğruya iptal davası açma hakkı, iptali istenen kanun, kanun hükmünde kararname veya İçtüzüğün Resmî Gazetede yayımlanmasından başlayarak kaç gün sonra düşer?

Soru 9

1982 Anayasası’na göre yasama yetkisi aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 10

1982 Anayasası’na göre, aşağıdakilerden hangisi Anayasa değişikliği teklifinde bulunabilir?

Soru 15

Kamu hizmeti niteliği taşıyan özel teşebbüslere, kamu yararının zorunlu kıldığı hallerde devletçe el konulmasına ne ad verilir?

Soru 16

I- Kamu alacaklarının tahsil edilmesi durumu hariç, genel müsadere cezası verilemez.

II- Kanuna aykırı olarak elde edilmiş bulgular delil olarak kabul edilemez.

III- Hiç kimse yalnızca sözleşmeden doğan bir yükümlülüğü yerine getirememesinden dolayı özgürlüğünden alıkonulamaz.

IV- Ceza sorumluluğu şahsidir.

Suç ve cezalara ilişkin yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 17

I- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kendiliğinden toplanır.

II- TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

III- Türkiye Büyük Millet Meclisi kural olarak, üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

IV- Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı seçimi, hükümetin siyasi sorumluluğu ve bakanların görevleri ile ilgili suçtan dolayı Yüce Divan’a sevki gibi konularda, Anayasa’da öngörülen özel karar yeter sayıları yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzeni ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 18

I- Yasama, yürütme ve yargı organlarını

II- İdare makamlarını

III- Diğer kuruluş ve kişileri

T.C. Anayasası hükümleri yukarıdakilerden hangisi ya da hangilerini bağlar?


Yorumlar ( 15 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!