T.c. Anayasası Deneme Sınavı 2

7618
Kez Çözüldü.
68,57
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

TBMM her yıl hangi ayda kendiliğinden toplanır?

Soru 2

T.C. Anayasası’na göre seçim süresince ve se­çimden sonra, seçim konularıyla ilgili itirazları inceleme ve kesin karara bağlama yetkisi, aşa­ğıdaki yargı organlarından hangisine aittir?

Soru 3

Devlet memuru 1982 Anayasasının hangi maddesinde tanımlanmıştır?

Soru 6

T.C. Anayasası’na göre, Başbakan ve bakanlar hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının en az onda birinin vereceği önerge ile Meclisin hangi bilgi edinme ve denetleme yetkisi kullanılır?

Soru 8

I Kişi hürriyeti ve güvenliği

II Çalışma hakkı ve ödevi

III Kamu hizmetlerine girme hakkı

IV Dilekçe hakkı

V Sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması

T.C. Anayasası’nın, sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler bölümünde yer alanlar hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 9

T.C. Anayasası’na göre aşağıdakilerden hangisi hakkında suç duyurusunda bulunulan bir kişinin hâkim kararıyla tutuklanmasının gerekçesi olamaz?

Soru 14

“Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve laik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz. Anayasa hükümlerinden hiçbiri, Devlete veya kişilere, Anayasayla tanınan temel hak ve hürriyetlerin yok edilmesini veya Anayasada belirtilenden daha geniş şekilde sınırlandırılmasını amaçlayan bir faaliyette bulunmayı mümkün kılacak şekilde yorumlanamaz.”

Yukarıdaki hüküm aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

Soru 16

T.C. Anayasası’na göre Devlet Denetleme Kurulunun üyeleri aşağıdakilerden hangisi tarafından atanır?

Soru 19

T.C. Anayasası’na göre yeni seçilen Türkiye Büyük Millet Meclisinde Başkanlık Divanı seçiminden sonra kaç gün içinde Bakanlar Kurulunun kurulamaması hâlinde Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir?


Yorumlar ( 9 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!