Özel Güvenlik 34. Yenileme Temel Eğitim Sınavı – 24 Mayıs 2015

3
Kez Çözüldü.
45,24
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
Kapı tipi metal arama detektöründen geçiş yapacak olan iki şahıs arasındaki konum ne olmalıdır?
Soru 3
Kapı tipi metal detektörüyle ilgili olarak uluslararası standartlar aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 4
X-Ray cihazlarında konveyöre bırakılan bagajlardan mesafe aralığı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Soru 5
Aşağıdakilerden hangisi fiziki güvenlik sistemlerinden olan çember engellerden değildir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi temel hak ve özgürlüklerin niteliklerinden değildir?
Soru 9
5188 sayılı yasayla özel güvenlik görevlilerine tanınan yetkiler, kişilerin hangi özel hak ve hürriyetlerini sınırlandırır?
Soru 11
Ahmet Ziraat Bankasında memur statüsünde, Ayşe ise İş Bankasında işçi statüsünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaktadırlar. İşverenleriyle aralarında özlük hakları konusunda ihtilaf çıkmıştır. Bu konuyla ilgili olarak hangi mahkemeye/kuruma dava açmaları gerekir?
Soru 12
İşveren fabrikasında kendi bünyesindeki özel güvenlik biriminde bulunan iki özel güvenlik görevlisinin yanına ilave olarak, bir özel güvenlik şirketinden de beş özel güvenlik görevlisini hizmet satın almak suretiyle çalıştırmak istiyor. Böyle bir durumun mümkün olup olamayacağı ile ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi doğrudur?
Soru 14

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

Cevdet’in aşağıda belirtilen hangi hakkı ihlal edilmiştir?

Soru 15

Alışveriş merkezinde özel güvenlik görevlisi olan Bekir, önleme aramasına tabi olmak istemeyen ve içeri girmekten vazgeçerek geri dönen Cevdet’in kafasına vurmuş ve yaralamıştır. Bu durumda;

Özel güvenlik görevlisi Bekir aşağıda belirtilenlerden hangi durumla karşılaşır?

Soru 16
Hem genel kolluğun, hem de özel güvenliğin önleyici ve adli olmak üzere iki tür yetkisi vardır. Bu iki yetkiyi ayıran temel kıstas aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
Özel güvenlik görevlisinin aşağıda belirtilen yetkilerden hangi yetkisi yoktur?
Soru 20
Stadyumda güvenlik kameraları ve anons sisteminin bulunduğu kontrol odasında aşağıda belirtilenlerden hangisi bulunamaz?
Soru 21
Aşağıdaki yetkiler zaman bakımından (önce ve sonra olacak şekilde) sıralanmıştır. Kurula uymayan seçenek hangisidir?
Soru 25
“Bir kişiye karşı insan onuruyla bağdaşmayan ve bedensel veya ruhsal yönden acı çekmesine, algılama veya irade yeteneğinin etkilenmesine, aşağılanmasına yol açacak davranışlar” Bu önermede belirtilen hangi suçun tanımıdır?
Soru 29
Kişi koruma düzeninde önemli kişiye en yakın görev yapması gereken ekip aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 32

“Bu çember ilk savunma hattıdır. Gelebilecek olan saldırılar ilk olarak bu çemberde durdurulmaya çalışılır. Kontrol noktasında geçme yetkisi olan personelin isim listesi bulunmalıdır ve bu listeye göre geçişlere izin verilmelidir.”

Yukarıda koruma çemberlerinden hangisinin özellikleri verilmiştir?

Soru 34
Bir kişiyle koruma düzeninde refakat korumasıdır. Bu düzende Koruma amiri korunan kişinin neresinde durur?
Soru 35
Birbirleriyle etkileşim halinde olan ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için bir araya gelen, en az iki kişiden oluşan topluluklara ne ad verilir?
Soru 37
Toplantı ve gösteri yürüyüşünün yapılacağı yer ve güzergâh, aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?

Soru 41
Bir grup içerisindeki bireylerin ilişkilerini, grubun oluşumunu, işleyişini, grubun varlığı için gerekli olan güç ve enerjiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
Belirli bir toprak parçası üzerinde yaşayan ya da ortak bir amacı gerçekleştirmeye çalışan, kendisine has dili, dini, kültürü, tarihi olan, aralarında birtakım görev ve sorumlulukları bulunan bireylerin oluşturduğu topluluğa ne ad verilir?
Soru 43
İnsanların ve hayvanların gözlenebilen veya ölçülebilen hareketlerine ne ad verilir?
Soru 44
Bireyin grup ya da kalabalık içerisinde kendi inisiyatifi ile düşünememesi kendi kendisine karar verememesi durumunu aşağıdaki kavramlardan hangisi ifade edebilir?
Soru 45
Olay mahallinde, hastanın durumunun daha da kötüleşmesini engellemek amacıyla ilaçsız olarak yapılan müdahaleye ne ad verilir?
Soru 52
Solunum yolu kısmi olarak tıkanmış bir kişide aşağıdakilerden hangisi görülür?
Soru 55
Türkiye uyuşturucu kaçakçılığına .........................suçu olarak bakmaktadır. Boşluğa gelecek doğru ifade hangisidir?
Soru 58
Döküldüğü veya sızdığı zaman kapalı alanlarda patlama ve açık alanlarda da parlama tehlikesi yaratan yanıcı madde hangisidir?
Soru 60
Hangi yangın türünde köpük ve su kesinlikle kullanılmaz?
Soru 63
Aşağıdakilerden hangisi söndürme maddesi değildir?
Soru 65
Özel güvenlik personeli ile genel kolluk personeli görevlerini yerine getirirken kullanabilecekleri yetkileri bakımından aşağıdakilerden hangisi ortak yetki alanına giremez?
Soru 66

…….., il ve ilçe sınırları içerisinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir.

Yukarıdaki cümlede boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 72
Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişimde mesaj iletmek için kullanılan araçlardan biri değildir?
Soru 75
Özel güvenlik görevlisinin hangi niteliğinin ikna gücünün yüksek olmasına etkisi yoktur?
Soru 79
Aşağıdaki ifadelerden hangisi özel güvenlik görevlisine sorun çıkaran bir kişi karşısında problemin çözülmesine empatik yaklaşım gereğince katkıda bulunabilir?
Soru 82
Özel güvenlik görevlisi Ali görevli olduğu endüstriyel tesiste devriye atarken tespit etmiş olduğu aydınlatma problemini raporla ilgililere bildirmiş ve problem çözülmüştür. Bu durum Ali’nin hangi görevleri içerisinde değerlendirilir?
Soru 83
Şahsın değişmeyen, benzemeyen ve belirleyici özelliklerinden faydalanarak, olay mağduru veya tanıkları ile yapılan mülakatta şüpheli profilinin belirlenmesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 84
Aşağıdakilerden hangisinin doğrudan veya dolaylı olarak biyolojik delil olma ihtimali yoktur?
Soru 87
Özel güvenlik görevlisi Fatma görevli olduğu alışveriş merkezinde akli dengesi yerinde olmayan bir kişinin kendi kendisine ve etrafına zarar verdiğini görmüş ve kişiye müdahale ederek kontrol altına almış kişinin özgürlüğünü fiilen geçici olarak kısıtlamıştır. Fatma hangi yetkisini kullanmıştır?
Soru 89

Aşağıdakilerden hangileri özel güvenlik görevlilerinin kaba üst araması yapabilecekleri yerlerdendir?

I-Hastaneler

II-Havaalanları

III-Spor müsabakaları

IV-Parklar

V-Alışveriş Merkezleri

VI-Barajlar

Soru 90
Ana giriş kontrol noktasında en az 2(iki) kişi olması tavsiye edilen personel hangisidir?
Soru 92
Havaalanları girişlerinde görev yapan özel güvenlik görevlileri hangi görevi yerine getirmektedir?
Soru 94
5188 sayılı Kanunun 7’inci maddesinde özel güvenlik görevlilerinin aşağıdaki hangi yerlerde kimlik sorma yetkileri açıkça belirtilmemiştir?
Soru 95

“Suçüstü” halinde yakalamayı aşağıdakilerden hangileri yapabilir?

I-Polis

II-Özel güvenlik

III-Mağdur

IV-Görev alanı ve süresi dışında özel güvenlik

Soru 96
5188 sayılı Kanunun 7’inci maddesini göre aşağıdaki hangi durumda özel güvenlik görevlisi hâkim kararı olmadan görev bölgesinde bulunan konuta girmeye yetkili değildir?
Soru 99
Büyük bir parkta görevli olan özel güvenlik görevlisi Yalçın parkın içerisinde garip hareketler yapan bir şahıs görür. Şahsın yanına gittiğinde akli dengesinin yerinde olmadığını ve elinde Kırıkkale marka bir silah olduğunu fark eder. Silahı şahsın elinden zorla muhafaza altına alır. Şahsıda yakalayarak genel kolluğa haber verir. Burada silahı zorla muhafaza altına alma işlemine ne ad verilir?
Soru 100
Özel güvenlik görevlisi Hüseyin üniversitede gece vardiyasında bina içerisinde etrafı kontrol ederken elektrik kontağından çıkan kıvılcım neticesinde küçük çaplı bir yangın çıktığını görür. Hemen yangın söndürme cihazı ile müdahale eder ve durumu kontrol altına alır. Sabah bu durum ve olay hakkında üstlerini ve amirlerini bir yazı ile bilgilendirir. Bu yazı türü aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!