Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Teknisyen Unvan Değişikliği Sınavı 19/03/2016

18
Kez Çözüldü.
44,72
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

I. Zekâ testleri

II. İlgi, yetenek testleri

III. Kişilik testi

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri işe başvuru sürecinde uygulanan testlerdendir?

Soru 2
Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?
Soru 3
Olayların planlandığı akışta yürümemesi, kişilerin yaralanmaları, sakat kalmaları ve ölümlerine sebebiyet veren olaya ne denir?
Soru 4
Bir yanma olayının oluşabilmesi için aşağıdakilerden hangilerinin bir arada olması gerekir?
Soru 5
Çevrenin doğal yapısının ve bileşiminin bozulmasına, değişmesine ve böylece insanların olumsuz yönde etkilenmesine ne denir?
Soru 6
Güneş ışınlarının içerisine girmesine izin verip ısının dışarıya kaçmasını sınırlayarak iç ortamın dış ortama göre daha sıcak olmasını sağlayan sisteme ne denir?
Soru 7
Aşağıdakilerden hangisi iletişim sürecinin ögelerinden değildir?
Soru 8
Aşağıdakilerden hangisi bireyin bedensel gelişimi ile ilgili değildir?
Soru 9
Tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere ne denir?
Soru 11
Aşağıdakilerden hangisi “Proje işlerinin üretildiği, bir başka ifade ile planın eyleme dönüştüğü süreçtir.” ifadesinin karşılığıdır?
Soru 12
Aşağıdakilerden hangisi üretim faktörlerinden değildir?
Soru 13
Aşağıdakilerden hangisi bir işletme kurmanın ilk aşamasıdır?
Soru 14
Yokluk hissi ile başlayan, karşılandığı zaman mutluluk, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü veren duyguya ne ad verilir?
Soru 15
Yönetim sürecinin son halkası aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17

(I) Çengelköy’de Kemalettin Tuğcu’nun vefatının dördüncü yıl dönümünde mezarı başında buluştuk. (II) Modern zamanların yaman yazıcısını üç yıl önce yağmur yağarken toprağa vermiştik. (III) Doksan dört yıl ve üç yüzü aşkın kitap; köy dükkânlarına kadar ulaşmış başka yazarımız olmadı. (IV) Çaresiz, virane, yıkık aile ortamlarında umudun tazelenişi ve herkesin sevinç gözyaşları ile alkışlanan, hep mutlu sonla biten kitapların yazarıydı Kemalettin Tuğcu.

Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmıştır?

Soru 19
Ruhumuzu havalandırmaktır mektup yazmak. İç dökmektir, safra atmaktır mektup. Hüznün bulut bulut kabardığı, sevincin yağmur gibi indiği mektuplar… Hasret taşıyan, umut taşıyan, ak haberler, kara haberler taşıyan mektuplar… İçine el çizilen, çiçek çizilen, gül yaprağı konan, kokulu mektuplar… Buram buram sıla tüter. Buram buram gurbet tüter. Hele o aşk mektupları; sevgililer arasındaki özel alanda kanat çırpan söz güvercinleri, duygu kuşları… Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır?
Soru 20

Bütün gayretlere rağmen okuma oranı çok düşük bir toplumuz. Basılı kitap sayısı son yıllarda arttı fakat kitap tirajları, bazı istisnaları dışında, hâlâ çok düşük seviyede. Bir de bu araya İnternet okumaları girdi. O da kitap bilgi ve kültüründen çok farklı bir dünya. En açık zihinleri bile sadece doldurmaya yarayan ve düşünme kanallarını kapayan bir salgın. Doğrusu bu açıdan pek iyimser değilim.

Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

Soru 21

Dillerin ölmesi neden kaygı verici? Hepimiz aynı dili konuşup kolayca anlaşsak çok daha iyi olmaz mı? Eğer bir dili sadece dil bilgisi ve semboller dizisi olarak görüp diğer dillerin de kendi dilimizle aynı olduğu yanılgısına kapılırsak bu sorular mantıklı olabilir. - - - - Bu sebeple bir dilin ölmesiyle sadece sözcükler değil, bir yaşam biçimi ve kültür de ortadan kalkar. Yüzyıllardır biriktirilen bu kültür bir daha geri gelmeyecek ve bulunmayacak şekilde kaybolur.

Bu parçada boş bırakılan yere anlam akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 22

Kutadgu Bilig her şeyden önce güçlü(I) bir edebî metindir. (II)

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin türleri aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

Soru 23
Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adları büyük harfle başlar. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde ay ve gün adlarının yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?
Soru 24
Karanlık çöktükten sonra yağmur ormanına sessizlik hâkim olur. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Soru 25

Bir ağaç altı ( ) bir bank, çimen kokusu ve yeşili; fısıldaşmaların görkemli mekânıdır parklar ( ) Bir de küçük bir serçe, konduğu dalda şaşkın bakışlarıyla sizi süzüyorsa ( )

Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

Soru 26

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 27

36 sayısının 1/3 ’ü kaçtır?

Soru 28

işleminin sonucu kaçtır?

Soru 29

a, b ve c gerçek sayıları için a < b < 0 < c olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir?

Soru 30

Yanda verilen çarpma işleminin sonucu kaçtır?

Soru 31
Bir babanın bugünkü yaşı iki çocuğunun bugünkü yaşları toplamından 8 fazladır. Buna göre 5 yıl sonra babanın yaşı iki çocuğunun yaşları toplamından kaç fazla olur?
Soru 32
Bir saat 23.35’i gösterdikten 245 saat sonra aşağıdakilerden hangisini gösterir?
Soru 33

48 kg, 60 kg ve 72 kg kütlelerinde 3 farklı şeker hiç artmayacak ve birbirine karıştırılmayacak biçimde eşit kütleli paketlere doldurulacaktır. Bunun için en az kaç paket gereklidir?

Soru 34
Tuz oranı % 20 olan 30 litre tuzlu suya kaç litre saf su eklenirse yeni karışımın tuz oranı %10 olur?
Soru 35
Bir kumbarada 40 tane 25 kuruşluk, 26 tane 50 kuruşluk ve 10 tane 1 liralık madeni para vardır. Buna göre bu kumbarada toplam kaç lira vardır?
Soru 36
İngilizler, I. Dünya Savaşı’nda Abadan petrollerini korumak amacıyla aşağıdaki cephelerden hangisini açmıştır?
Soru 37
Mustafa Kemal’in öğrenim gördüğü aşağıdaki okullardan hangisi “sivil ortaokul”dur?
Soru 38
19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun’a çıkan Mustafa Kemal, şehrin İngiliz işgali altında olması nedeniyle karargâhını, aşağıdaki daha güvenli yerlerden hangisine taşımıştır?
Soru 39
Aşağıdakilerin hangisinde “Türk milletinin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır.” kararına yer verilmiştir?
Soru 40
Aşağıdakilerden hangisi, Millî Mücadele’nin Batı Cephesi muharebeleri arasında yer almaz?
Soru 41
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ilk meclis başkanı, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 42
“Eğitim Tek Çatı Altında” başlıklı bir kompozisyon yazılsa, aşağıdaki kanunların hangisinden söz edilmesi gerekir?
Soru 43
Atatürk Dönemi Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi bir sorun olarak değerlendirilemez?
Soru 44
Atatürk Döneminde yapılan aşağıdaki inkılaplardan hangisi okullarda, askerlikte, tapu ve miras işlerinde isimlerden dolayı meydana gelen karışıklıkları önlemeye yöneliktir?
Soru 45
Kurtuluş Savaşı’nın zaferle sonuçlanmasında büyük etkisi olan Atatürk ilkesi, aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 46
Aşağıdakilerden hangisi çevrede güvenliği fiziksel yönden tehdit edici unsurlardandır?
Soru 48
İstenmeyen, çoğunlukla yapay olarak oluşan, rahatsız edici seslere ne ad verilir?
Soru 49
İş Kazası Bildirimi Dilekçesi, hangi bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne verilir?
Soru 50
Isı yanıklarında aşağıdakilerden hangisinin uygulanması doğru olur?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!