Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Şef Görevde Yükselme Deneme Sınavı 1

227
Kez Çözüldü.
57,29
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

“Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al san­cak;”

Bu mısrada virgül işareti (,) en uygun hangi kelimenin sonuna konulmalıdır?

Soru 4

Ekonomik büyümenin belirli bir süre negatif ya da yavaş olması aşağıdakilerden hangisi ile tanımlanmaktadır?

Soru 5

Aşağıdakilerden hangisi Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üye devletlerden değildir?

Soru 6

Denize bakmanın iki yönünü sevdim : ( I )

Dalgaların birbiri üstünde köpüklenmesi , ( II )

denizin kıyıya düşüp köpük köpük kırılarak sahile kendini koyuvermesini ... ( III)

Kayalar üstünde koşar, okyanus kumunu elime alarak “Yaşasın, hayat ne güzel ! ” (IV )

der, okyanusun o tuzlu ve taze havasını dolu dolu içime çekerdim.

Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama işaretlerinden hangisinin kullanımında yanlışlık yapılmıştır?

Soru 7

Türkiye, 1954 yılına kadar Osmanlı’nın hangi devlete olan dış borcunu ödemiştir?

Soru 8

T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 10

Yeni Türk Devleti’nde yasanan hükûmet kurma bunalimlarini ortadan kaldiran gelisme asagidakilerden hangisidir?

Soru 11

Asagidaki Atatürk ilkelerinden hangisinin uygulanmasi ile Türkiye’de planli ekonomiye geçilmistir?

Soru 12

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin Hindistan’da İslamiyetin yayılmasına katkı sağladığı söylenemez?

Soru 15

Kayseri’deki Gevher Nesibe Hatun, Aksaray’daki Alaeddin Keykubat ve Divriği’deki Turan Melek adlı Türkiye Selçukluları Dönemi’ne ait eserler aşağıdaki yapı türlerinden hangisine girer?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi Natüralizm Akımının Temsilcileirnden değildir?

Soru 17

Aşağıdaki eserlerin hangisi Türk edebiyatında ilk olma özelliği taşımaz?

Soru 19

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre bütün isteklilerin teklif v erebildiği ihale usulü aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre İhale dokümanına uygun ön teklif veren ve sistemin geçerlik süresi içerisinde yeterlik kriterlerini sağlayan bütün isteklilerin sisteme kabul edildiği, piyasada mamul olarak bulunan malların tedarikine yönelik tamamen elektronik ortamda gerçekleştirilen alım sürecini, aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yasak kapsamı dışında tutulmuştur?

Soru 24

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre; belge ile kanıtlanan zorlayıcı nedenler olsa bile sürenin bitimini izleyen iki ay içinde göreve başlamayanların atama işlemi, aşağıdakilerden hangisi tarafından iptal edilir?

Soru 25

1934 yılında uygulamaya konulan Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı’nda temel tüketim mallarının üretimine önem verilmesi ve hammaddesi Türkiye’de bulunan sanayi işletmelerinin kurulması amaçlanmıştır. Yukarıda verilen bu bilgiye dayanarak,

I. İthalatın azaltılması istenmektedir.

II. Ticaret dengesinin korunması istenmektedir.

III. Yabancı sermayeden yararlanmak istenmektedir.

yorumlarından hangilerine ulaşılabilir?

Soru 26

TBMM’nin açılmasına,

I. Amasya Görüşmelerinin yapılması,

II. İstanbul’un resmen işgal edilmesi,

III. Mebuslar Meclisinin dağıtılması

gelişmelerinden hangilerinin neden olduğu savunulabilir?

Soru 29

Fert, aile ve sınıf egemenliğine izin vermeyen ve bütün vatandaşların kanun önünde eşitliğini esas alan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 30

657 sayılı Kanun’a göre görevden uzaklaştırılan ve görevi ile ilgili olsun veya olmasın herhangi bir suçtan tutuklanan veya göz altına alınan memurlara bu süre içinde aylıklarının ne kadarı ödenir?

Soru 31

Aşağıdaki kanunlardan hangisi eğitim-öğretim ile ilgilidir?

Soru 34

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?

Soru 37

I- Türkiye Büyük Millet Meclisi, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü kendiliğinden toplanır.

II- TBMM yapacağı seçimler dahil bütün işlerinde üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanır.

III- Türkiye Büyük Millet Meclisi kural olarak, üye tamsayısının dörtte birinin bir fazlasından az olmamak kaydıyla, toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir.

IV- Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanı seçimi, hükümetin siyasi sorumluluğu ve bakanların görevleri ile ilgili suçtan dolayı Yüce Divan’a sevki gibi konularda, Anayasa’da öngörülen özel karar yeter sayıları yoktur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin çalışma düzeni ile ilgili olarak yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

Soru 38

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, kamu idarelerinde bütçeyi hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin görevidir?

Soru 40
Üst yöneticiler ve bütçeyle ödenek tahsis edilen harcama yetkililerince, hesap verme sorumluluğu çerçevesinde, ne kadar süreyle faaliyet raporu hazırlanır?
Soru 41

• Millet Mekteplerinin açılması

• Okuma yazma seferberliğinin başlatılması

Verilen gelişmeler, aşağıdaki inkılaplardan hangisinin sonucunda gerçekleşmiştir?

Soru 43
Boş bulunan kadroya kurum içinden daha üst kadrolara vekaleten görevlendirilenlere ödenecek zam ve tazminatlarla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Soru 46
Aşağıdaki unvanlarda görev yapan personelden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir?
Soru 47

Gençlik ilkbahar gibidir, yaşlılık ise kışa benzer, öyle bir ……….. ki arkasından bahar gelmez.

Bu cümledeki boşluğa aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir?

Soru 48

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 15 üyeden meydana gelmektedir. Bu üyelerden beş tanesi daimi olup, alınan kararları veto etme hakkına sahiptir.

Aşağıdakilerden hangisi bu beş ülkeden biri değildir?

Soru 52
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre; merkezî yönetim kapsamındaki kamu idarelerine ait malî istatistikler, Maliye Bakanlığınca hangi sürelerde yayınlanır?
Soru 53
“Deneyim en zorlu öğretmenlerden biridir” sözü, yaşananların hangi yönünü vurgulamaktadır?
Soru 54

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisi yasak kapsamı dışında tutulmuştur?

Soru 57

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre "Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde beşinci maddeniz birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer alan tedbirler, ilgili kolluk amirlerince de alınabilir."

Buna göre Hâkim tarafından ne kadar süre içinde onaylanmayan tedbirler kendiliğinden kalkar?

Soru 58

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Kurumlararası Koordinasyon ile sorumlu olan Kurum aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 59

6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanuna göre Nafaka ödemekle yükümlü kılınan kişinin Sosyal Güvenlik Kurumu ile bağlantısı olması durumunda aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 60

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun temel ilkeleri kaç adettir?

Soru 61

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre Tedbir kararlarının uygulanması, kararı veren hâkim veya mahkemece en geç kaç aylık sürelerle incelettirilir?

Soru 63

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununa göre Denetim Görevlisi Çocuğun gelişimi hakkında, ...... aylık sürelerle Cumhuriyet savcısı veya mahkemeye rapor vermekle yükümlüdür.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 66

"Kreş ve Gündüz Bakımevleri 0 - 6 yaş aralığındaki çocukların bakımını gerçekleştirirken Çocuk Yuvaları 0 - 12 yaş aralığındaki çocuklara ilişkin çalışmalar yürütmektedir."

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na göre Kreş ve Gündüz Bakımevleri ile Çocuk Yuvaları arasındaki en temel fark aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 68

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Denetçi Yardımcılığı unvanını kaybedenlerle ilgili olarak doğru verilmiştir?

Soru 69

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu Kurulunun sekreterya hizmetleri kim tarafından yerine getirilir?

Soru 70

"Bir Kamu Kurumunda işçi olarak çalışan Ahmet Bey'in 2015 yılının Haziran ayında üçüncü çocuğu dünyaya gelmiştir. Çalıştığı Kamu Kurumu ile yapılan toplu sözleşme gereği kendi Kurumundan 250 TL tutarında doğum yardımı almıştır"

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Ahmet Bey'e yapılacak ödeme ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 71

633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Doğum Yardımı hangi tarih itibariyle yürürlüğe girmiştir?

Soru 72

Taşıtlar Yolcu ve yük taşımacılığında kullanılanlar ile özel amaçlı kullanımlar için muhtelif cihazlarla donatılmış bulunan ve çeşitleri ile kod numaraları Taşınır Kod Listesinin hangi bölümünde yer alır?

Soru 73

Satın alındığı andan itibaren aşağıdaki mal ve malzemelerden hangisi için Taşınır işlem fişi düzenlenmez?

Soru 75

Yüksek mahkemelerin daire başkan ve üyeleri mal bildirim formunu aşağıdakilerden hangisine yapar ?

Soru 78

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Özel Kalem Müdürünün üst disiplin amiridir?

Soru 79

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi Hukuk Müşaviri'nin disiplin amiridir?

Soru 80

Aile Ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği'ne göre aşağıdakilerden hangisi İlçe Müdürlüğünde çalışan Kuruluş Müdür Yardımcısının disiplin amiridir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!