Adalet Bakanlığı İdari İşler Müdürü Görevde Yükselme Sınavı 07/10/2017

9
Kez Çözüldü.
10,27
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
I. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. II. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, milletin eliyle kullanır. III. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. IV. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. T.C. Anayasası’na göre egemenlik ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
Soru 3
T.C. Anayasası’nda yer alan “temel hak ve hürriyetler” ile ilgili “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.” hükmü aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?
Soru 4
I. Meşru müdafaa hâli II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi Yukarıdakilerden hangileri T.C. Anayasası’nda yer alan “herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü dışındadır?
Soru 5
I. Suç işlenmesini önlemek II. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak III. Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle IV. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki amaçlardan hangileri “seyahat hürriyeti”ni kanunla sınırlandıran hükümlerdendir?
Soru 6
T.C. Anayasası’na göre düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde karar verilir?
Soru 9
I. Siyasi haklar ve ödevler II. Temel haklar ve ödevler III. Kişinin hakları ve ödevleri IV. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler T.C. Anayasası’na göre sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere yukarıdakilerden hangileri kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez?
Soru 11
I. Tüzük II. Anayasa III. Yönetmelik IV. Uluslararası Antlaşma Normlar hiyerarşisinde yukarıdakilerin baştan sona doğru sıralanışı hangisidir?
Soru 12
Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının Başbakanlık ya da diğer bakanlıklarla ilgilendirilmesi hangi usulle gerçekleştirilir?
Soru 13
Bakanlıkların merkez teşkilatında, ana hizmet birimlerinin genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılabilmesi için bünyesinde en az kaç daire başkanlığı olmalıdır?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadroları Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dâhil olanlara aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler için tesis edilen sınıflara giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenlere en fazla kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?
Soru 19
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine - - - - gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine - - - - gün izin verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki ifade de boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir?