Adalet Bakanlığı İdari İşler Müdürü Görevde Yükselme Sınavı 07/10/2017

14
Kez Çözüldü.
11,45
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
I. Egemenlik, kayıtsız şartsız Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. II. Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, milletin eliyle kullanır. III. Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. IV. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz. T.C. Anayasası’na göre egemenlik ile ilgili yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?
Soru 3
T.C. Anayasası’nda yer alan “temel hak ve hürriyetler” ile ilgili “Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler, kişinin topluma, ailesine ve diğer kişilere karşı ödev ve sorumluluklarını da ihtiva eder.” hükmü aşağıdakilerden hangisinin açıklamasıdır?
Soru 4
I. Meşru müdafaa hâli II. Bir ayaklanma veya isyanın bastırılması III. Bir tutuklu veya hükümlünün kaçmasının önlenmesi IV. Yakalama ve tutuklama kararlarının yerine getirilmesi Yukarıdakilerden hangileri T.C. Anayasası’nda yer alan “herkes, yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.” hükmü dışındadır?
Soru 5
I. Suç işlenmesini önlemek II. Sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak III. Suç soruşturma ve kovuşturması sebebiyle IV. Sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak T.C. Anayasası’na göre yukarıdaki amaçlardan hangileri “seyahat hürriyeti”ni kanunla sınırlandıran hükümlerdendir?
Soru 6
T.C. Anayasası’na göre düzeltme ve cevap yayımlanmazsa, yayımlanmasının gerekip gerekmediğine hâkim tarafından ilgilinin müracaat tarihinden itibaren en geç kaç gün içerisinde karar verilir?
Soru 9
I. Siyasi haklar ve ödevler II. Temel haklar ve ödevler III. Kişinin hakları ve ödevleri IV. Sosyal ve ekonomik haklar ve ödevler T.C. Anayasası’na göre sıkıyönetim ve olağanüstü hâller saklı kalmak üzere yukarıdakilerden hangileri kanun hükmünde kararnamelerle düzenlenemez?
Soru 11
I. Tüzük II. Anayasa III. Yönetmelik IV. Uluslararası Antlaşma Normlar hiyerarşisinde yukarıdakilerin baştan sona doğru sıralanışı hangisidir?
Soru 12
Bakanlık bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşlarının Başbakanlık ya da diğer bakanlıklarla ilgilendirilmesi hangi usulle gerçekleştirilir?
Soru 13
Bakanlıkların merkez teşkilatında, ana hizmet birimlerinin genel müdürlük şeklinde teşkilatlandırılabilmesi için bünyesinde en az kaç daire başkanlığı olmalıdır?
Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadroları Millî İstihbarat Hizmetleri Sınıfına dâhil olanlara aşağıdakilerden hangisi tarafından tespit edilecek ek gösterge rakamları uygulanır?
Soru 16
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre lise dengi mesleki veya teknik öğrenimi bitirenler için tesis edilen sınıflara giriş derece ve kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 17
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere dış memleketlere gönderilenlere en fazla kaç yıla kadar ayrılma müsaadesi verilebilir?
Soru 19
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine - - - - gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine - - - - gün izin verilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki ifade de boş bırakılan yerlere sırası ile hangisi getirilmelidir?
Soru 21
Dünya edebiyatından usta kalemlerin yazdığı başarılı denemelerin hasretiyle yaşarım. Çünkü her şeyden önce, çok az yazılır ve çok azı çevrilir dilimize. Oysa edebiyat dediğimiz sonsuz boş- lukta rastgele gezinirken soluklanacak; nerede olduğunuzu, neleri ne sebeple okuduğunuzu size anlatacak sabit duraklardır denemeler. Edebiyatın derinliklerine doğru yapılacak serüven dolu, keyifli, heyecanlı yolculuklardır bu metinler. Öyle gelir ki bana; sanki altınla, gümüşle, türlü çeşit mücevheratla doldurulmuş bir ganimet sandığıdır edebiyat. Edebî denemeler de onun içindeki en değerli, nadide parçalardır. Bu parçadan yola çıkılarak denemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Soru 22
Günlerden bir gün ( ) deniz kenarında gezinirken sandallarını büyük bir korkuyla bırakıp kaçan balıkçılar görmüş ( ) Ne oluyor, demiş balıkçılara ( ) Balıkçılar “Aman!” demiş, “Elaman! Elaman bu canavardan ( )” Bu cümlede ayraçlarla gösterilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?
Soru 24
Yasama meclisleri, mahkemeler, kongreler vb. yerlerde yapılan toplantıların nasıl açıldığını, kimlerin neler konuştuğunu ve nasıl kapandığını objektif olarak anlatan veya herhangi bir olayın nasıl, ne zaman, nerede ve ne şekilde sonuçlandığını tespit eden kısa yazılara - - - - denir. Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Soru 25
Etik ve ahlak kavramlarının tanımsal özellikleri ile ilgili aşağıdaki karşılaştırmalardan hangisi yanlıştır? ETİK AHLAK A Zaman geçse de değişmeyecek evrensel doğruyu arar, bunları ideal davranış kuralları hâline getirir Toplumdan topluma ve zaman içerisinde değişebilir. B Felsefi bir yaklaşımla üretilir, kendiliğinden öğrenilmez, eğitim gerektirir. Eğitimsiz insanların bile sosyal çevresinden dolayı bir takım değerleri oluşur. C Yaptırımları; meslek grubundan dışlamadır. Yaptırımları; suçluluk duygusu, ayıplama ve kınamadır. D Sosyal yapının tüm katmanlarını etkiler ve sosyal ilişkileri şekillendirir. Daha ziyade kişilerin mesleği ya da ilgi alanında geçerli olup daha dar bir çerçevedehayat bulur. E Bilgisel nitelikli bir alandır. Olgusal nitelikli bir alandır. 27. Bir kurumun insan kaynakları müdürü, kurum personeli üzerinde bir anket uygulamak isteyen araştırmacının müracaatını incelemiş, ankette yer alan sorulardan bazılarının ileride başına iş açabileceğini düşünerek konuyu kurumun üst yöneticisine havale etmiştir. Verilen örnek olayda kurum müdürünün ortaya koyduğu davranış aşağıdaki etik sorunlardan hangisinin kapsamında değerlendirilir?
Soru 26
Etik, bir eylemin içeriği ne olursa olsun, ahlaki olarak tanımlanabilmesi için uyulması gereken koşulları biçimsel yollardan yeniden kurarak, ahlakla ilgili bütün sorunları çok genel, ilkesel ve soyut düzlemde tartışır. Bu nedenle etik, hangi somut amaçların tek tek iyi ve herkes için ulaşılmaya değer amaçlar olduğunu belirlemez, daha çok ölçütleri belirler ve bu ölçütlere göre öncelikli ve iyi amacın hangisi olduğunun bağlayıcı bir şekilde kabul edilmesi gerektiğini gösterir. Özetle etik ilkeler, iyi olanı değil, bir şeyin iyi olduğuna nasıl hükmedildiğini ve varıldığını ifade eder. Aşağıdakilerden hangisi etik ilkelerin oluşumunda analitik bir çabanın gerekliliği ile ilgili bu parçadan çıkarılabilecek bir sonuçtur?
Soru 27
I. İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler. II. Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler. III. Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler. IV. Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler. Yukarıdakilerden hangileri yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerlerin benimsenmesinin ve uygulanmasının sağlayacağı olumlu sonuçlardandır?
Soru 28
Hizmet almak için kamu kurumlarına müracaat eden vatandaşlar, çoğu zaman iş ve işlemlerle ilgili hangi belgelerin gerektiğini, nereye müracaat edeceklerini, nasıl bir yol izleyeceklerini ve işlerinin ne kadar sürede tamamlanacağını bilememektedirler. Bu gibi durumlarda vatandaş- lar, işlerinin hızlı ve sorunsuz görülebilmesi için, kendilerine yardımcı olacak bir tanıdık, eş-dost veya akraba aramakta ya da iş takipçisi ve aracı- lara yönelmektedir. Kamu kurumlarında etik dışı davranışlara zemin hazırlayan bu durumun düzeltilmesinde yerinde ve en süratli çözümü sağlayacak uygulama aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Soru 30
Kuvayımilliye ile ilgili; I. Düzenli askeri birliklerdir. II. TBMM’ye karşı ayaklanmaların bastırılmasında yarar sağlamışlardır. III. Düşmanın ilerleyişini yavaşlatmışlardır. IV. İstanbul Hükümetleri tarafından desteklenmiş- lerdir. yargılardan hangilerine ulaşılabilir?
Soru 32
Balkan Antantı’nın kurulmasında aşağıdaki devletlerden hangilerinin yayılmacı politikaları etkili olmuştur?
Soru 34
Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkiler sürecini reklam ve propaganda gibi iletişim türlerinden ayıran en önemli özelliktir?
Soru 37
Halkın çeşitli konulardaki fikir ve düşüncelerini anlamak, hem halkın ihtiyaçlarının bilinmesine hem de ona ulaşacak mesajların daha iyi düzenlenmesine imkân tanır. Halkın ne dü- şündüğünü anlamak, tavsiye ve şikâyetlerini öğrenmek bakımından aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre halkla ilişkiler sürecindeki basamakların en başında yer alır?
Soru 38
I. Değerlendirme II. Bilgilerin toplanması ve yorumu III. İlgili topluluğa mesajların iletilmesi IV. Problemlerin tanımlanması ve nasıl çözüleceğinin kararlaştırılması Halkla ilişkiler çalışmalarının başarılı biçimde yürütülebilmesi için takip edilmesi gereken yukarıdaki aşamaların baştan sona doğru sıralanışı hangisidir?
Soru 39
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Adli Sicil ve İstatistik Genel Mü- dürlüğü Bakanlığın görev ve yetkisine giren konularla ilgili istatistik bilgilerin; I. Belirlenmesi II. Toplanması III. Sınıflandırılması IV. Değerlendirilmesi ile ilgili hizmetlerden hangilerini yürütmekle görevlidir?
Soru 41
2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun’a göre Bakanlığın taşra kuruluşlarının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Bakanlık emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten aşağıdakilerden hangisine karşı sorumludur?
Soru 42
149 sayılı Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının Harcama Yetkilisi ve Gerçekleş- tirme Görevlisi Genelgesi’ne göre bölge idare mahkemelerinde harcama yetkililiği görevi aşağıdakilerden hangisi tarafından yerine getirilir?
Soru 43
127 sayılı Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Yol Giderleri ve Tazminatı Genelgesi’ne göre adli ve idari yargı hâkim ve Cumhuriyet savcıları ile adli ve idari yargıda görevli yazı işleri müdürü, zabıt kâtibi, mübaşir, icra müdürü, icra müdür yardımcısı ile diğer personele tahakkuku müteakip yol tazminatının ne kadarı ödenir?
Soru 44
128/1 sayılı Adalet Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının Arşiv Hizmetleri Genelgesi’ne göre aşağıdaki kurumlardan hangisinin evrakı ile ilgili olarak teşekkül ettirilen kurum arşivi ayıklama ve imha komisyonuna Cumhuriyet başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet başsavcı vekili başkanlık etmez?
Soru 46
I. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı II. Cumhuriyet Başsavcı Vekili III. Hava Kuvvetleri Komutanı IV. Genelkurmay Başkanı T.C. Anayasası’na göre yukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanırlar?
Soru 47
T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercisine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48
I. Ceza mahkemeleri II. Hukuk mahkemeleri III. Bölge adliye mahkemeleri 5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre yukarıdakilerden hangileri adli yargı ilk derece mahkemesidir?
Soru 50
5235 sayılı Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun’a göre her bölge adliye mahkemesinde en az kaç hukuk dairesi bulunur?
Soru 51
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi bölge idare mahkemeleri, idare mahkemeleri ve vergi mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde görüşleri alınan bakanlıklardandır?
Soru 53
2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun’a göre Danış- tay daire başkanı ve üyeleri, istekleri üzerine Hâkimler ve Savcılar Kurulunca bölge idare mahkemesi başkanlığına veya daire başkanlıklarına kaç yıllığına atanabilirler?
Soru 55
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre idari yargı adalet komisyonlarının asıl üyelerinden kaçı Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenir?
Soru 56
2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’na göre zabıt kâtipleri ile mübaşirlerin görev sırasında giyecekleri resmî kıyafetlerin şekli, bunların giyilme zamanı ve yerleri ile yenilenme süreleri aşağıdakilerden hangisi ile düzenlenir?
Soru 57
I. Zimmet kartonu II. Posta gönderileri kartonu III. Uyuşmazlığın giderilmesi talebi kartonu IV. Harç ve para cezası tahsil müzekkereleri kartonu Bölge Adliye ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Cumhuriyet Başsavcılıkları İdari ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik’e göre UYAP’ta tutulan yukarıdaki kartonlardan hangilerinin fiziki olarak da tutulması gerekir?
Soru 60
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e göre Bölge İdare Mahkemesi Adalet Komisyonunun gündeminin oluşturulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Soru 61
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda “elektronik, optik veya benzeri yollarla üretilen, taşınan veya saklanan kayıtlar” şeklinde ifade edilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 63
5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’na göre tamamen veya kısmen sahte elektronik sertifika oluşturanlar veya geçerli olarak oluşturulan elektronik sertifikaları taklit veya tahrif edenler ile bu elektronik sertifikaları bilerek kullananlar, hapis cezasının yanında kaç günden az olmamak üzere adlî para cezasıyla cezalandırılır?
Soru 65
I. Taraf ve vekilleri ile diğer ilgililer güvenli elektronik imza ile imzalamak suretiyle UYAP vası- tasıyla dairelere veya mahkemelere elektronik ortamda bilgi ve belge gönderebilirler. II. Gelen evraktan sorumlu personel, UYAP üzerinden mahkemelere gönderilen ve iş listesine düşen belgeleri derhâl ilgili kişiye aktarır. III. Fiziki ortamda yapılan işlemlerde süre mesai saati sonunda biter. IV. Tutanak, belge ve kararlar elektronik ortamda düzenlenemez. Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin İdari İşler ile Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik’e göre “UYAP’ın kullanılması” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 66
I. Muhataba gönderilmek üzere fiziksel ortamda hazırlanan belgeler, paraflı nüshası hazırlayan idarede kalacak şekilde en az iki nüsha düzenlenir. II. Elektronik ortamda hazırlanan belgelerde yalnızca “Times New Roman” yazı tipi kullanılır. III. Metin içinde yer alan alıntılar tırnak içinde ve eğik (italik) olarak yazılabilir. IV. Belge ekleri aynı form, format veya ebatlarda hazırlanmalıdır. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre, belge özellikleri ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 67
İdare içi ve idare dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İdareler, ilgili mevzuattaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, süre belirtilmeyen belge taleplerini talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç - - - - iş günü; süre belirtilmeyen bilgi ve görüş taleplerini ise talebin kendilerine ulaşmasından itibaren en geç - - - - iş günü içinde yerine getirir. Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e göre “görüş, bilgi ve belge taleplerinde süre” ile ilgili yukarıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla hangisi getirilmelidir?
Soru 70
I. İlan alakalının ıttılaına en emin bir şekilde vasıl olacağı umulan ve varsa tebliği çıkaran mercinin bulunduğu yerde intişar eden birer gazetede ve ayrıca elektronik ortamda yapılır. II. Mercinin, icabına göre birden fazla ilan yapılmasına karar vermesi durumunda ilanlar arasındaki müddet beş günden aşağı olamaz. III. Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti, tebliği çıkaran mercinin herkesin kolayca görebileceği bir yerine de asılır. IV. Gerekiyorsa ikinci ilan, yabancı memleket gazeteleriyle de yaptırılabilir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na göre ilanen tebligatta “ilan şekli” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 73
I. Muhatap veya muhatap adına tebligat yapılabilecek kişiler, o adreste bulundukları hâlde hiç- birinin tebliğ anında gösterilen adreste mevcut olmamaları II. Muhatap ya da kendilerine tebligat yapılabilecek kişilerin tebellüğden kaçınması III. Muhatap, gösterilen adreste hiç oturmamış veya bu adresten sürekli olarak ayrılmış olsa dahi tebligatın, muhatabın adres kayıt sistemindeki yerleşim yeri adresine bu husus meşruhat verilerek çıkarılması Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik’e göre tebliğ imkânsızlığı ve tebellüğden kaçınma ile adres kayıt sistemindeki adreste bulunamama hâlinde yapılacak işlemle ilgili yukarıdaki hâllerden hangileri gerçekleştiği takdirde tebliğ olunacak evrakı, tebliğ memuru o yerin muhtar veya ihtiyar heyeti veya meclisi üyesinden birine ya da kolluk amir veya memuruna imza karşılığında teslim eder?
Soru 75
Hizmet sağlayıcı, elektronik imza kullanılarak hizmetin kullanıma kapatılması başvurusu yapıldığı hâllerde - - - -, fiziki başvurularda - - - - iş günü içinde muhatabın elektronik tebligat adresine elektronik tebligat mesajı gönderilmesini engeller. Elektronik Tebligat Yönetmeliği’ne göre yukarıdaki hükümde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi getirilmelidir?
Soru 77
I. Haksız fiillerinden sorumlu değildirler. II. Yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça, kendi işlemleriyle borç altına giremezler. III. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları kullanmada yasal temsilcilerinin rızası gerekli değildir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılarla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 78
I. Eklenti, asıl şeyden geçici olarak ayrılmakla bu niteliğini kaybeder. II. Bir şeye ilişkin tasarruflar, aksi belirtilmedikçe onun eklentisini de kapsar. III. Eklenti, asıl şey malikinin anlaşılabilen arzusuna veya yerel âdetlere göre, işletilmesi, korunması veya yarar sağlaması için asıl şeye sürekli olarak özgülenen ve kullanılmasında birleştirme, takma veya başka bir biçimde asıl şeye bağlı kılınan taşınır maldır. IV. Asıl şeye zilyet olan kimsenin sadece geçici olarak kullanması veya tüketmesi için özgülenen ya da asıl şeyin özel niteliği ile herhangi bir iliş- kisi bulunmadan sadece korunmak, satılmak veya kiraya verilmek üzere onunla birleştirilen şeyler eklenti sayılmaz. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’na göre “eklenti” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 79
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na göre dava zaman aşımı ile ilgili olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlarda, Kanun’da başka türlü yazılmış olan hâller dı- şında kaç yıl geçmesiyle kamu davası düşer?
Soru 83
Adalet Bakanlığı Disiplin Yönetmeliği’ne göre yüksek disiplin kurulunda raportörlük görevi kimler tarafından yürütülür?
Soru 84
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idareleri, stratejik planları ile Bütçe Hazırlama Rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde hazırladıkları, bütçe gelir ve gider tekliflerini en geç hangi ayın sonuna kadar Maliye Bakanlığına gönderir?
Soru 86
I. Mali yıl içinde kullanılabilecek özel ödenek miktarı, tahsil edilen özel gelir tutarını geçemez. II. Özel gelirler karşılığında idarelere tahsis edilen özel ödenek miktarları, ilgili idarelerin bütçelerinde gösterilir. III. Özel gelirlerin ödenek kaydına, gelecek yıla devrine, iptaline ilişkin yetki ve işlemler merkezi yönetim bütçe kanununda gösterilir. IV. Özel gelirlere ilişkin olarak ilgili kanunlarında belirtilen fiyatlandırılabilir mal ve hizmetlerin tarifeleri ile uygulamaya yönelik usul ve esaslar, Hazine Müsteşarlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenir. 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre “özel gelirler” ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
Soru 87
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin taşınmazlarından değeri her yıl merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen sınırın üzerinde olanlar, aşağıdakilerden hangisinin kararıyla satılır?
Soru 89
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre yaklaşık maliyeti eşik değerlere eşit veya bu değerleri aşan belli istekliler arasında yapı- lacak ihalelerde ön yeterlik değerlendirmesi sonucunda yeterliği belirlenen adaylara ihale gününden en az kaç gün önce davet mektubu gönderilmesi zorunludur?
Soru 91
I. Kurumun merkezi Ankara’dadır. II. Kurum görevini yerine getirirken bağımsızdır. III. Kurumun ilişkili olduğu Bakanlık Ekonomi Bakanlığıdır. IV. Kurum, bu Kanun’da belirtilen esas, usul ve işlemlerin doğru olarak uygulanması konusunda görevli ve yetkilidir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre “Kamu İhale Kurumu” ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?
Soru 92
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi hâlinde bu artış tutarının yüzde kaçı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır?
Soru 93
I. Taahhüdün başka bir yükleniciye yaptırılması- nın mümkün olmaması II. Yüklenicinin yasak fiil veya davranışının taahhüdünü tamamlamasını engelleyecek nitelikte olmaması III. İvediliği nedeniyle taahhüdün kalan kısmının yeniden ihale edilmesi için yeterli sürenin bulunmaması 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yüklenicinin, ihale sürecinde Kamu İhale Kanunu’ndaki yasak fiil veya davranışlarda bulunduğu sözleşme yapıldıktan sonra tespit edilirse, taahhüdün en az % 80’inin tamamlanmış olması ve taahhüdün tamamlattırılmasında kamu yararı bulunması kaydıyla yukarıdaki hâllerin hangilerinden dolayı idare sözleşmeyi feshetmeksizin yükleniciden taahhüdünü tamamlamasını isteyebilir?
Soru 94
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’na göre yapı denetimini yerine getiren idare görevlileri, denetim eksikliği nedeniyle işin fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılmamasından ortaya çıkan zarar ve ziyandan kaç yıl süre ile yüklenici ile birlikte müteselsilen sorumludur?
Soru 95
6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının kaç katı gündelik olarak ödenir?
Soru 96
6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurt içi gündeliğinin kaç katı olarak hesaplanır?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!