657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 9

4238
Kez Çözüldü.
80,02
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması gerekir?

Soru 2

Aday memurların temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim sonu yapılan sınavlarda hangi puanın üzerinde puan alanlar başarılı sayılır?

Soru 3

I- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat süt izni verilir.

II- Kadın memura, çocuğunu emzirmesi için doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir.

III- Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine yedi gün babalık izni verilir.

IV- Memura eşinin kardeşinin ölümü hâlinde isteği üzerine on gün izin verilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “mazeret izni” ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,her türlü yazı ve dosya dağıtmak ve toplamak,müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek görevini yapan memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder?

Soru 5

“Devlet memurları siyasi partiye üye olamazlar, herhangi bir siyasi parti, kişi veya zümrenin yararını veya zararını hedef tutan bir davranışta bulunamazlar; görevlerini yerine getirirlerken dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep gibi ayrım yapamazlar; hiçbir şekilde siyasi ve ideolojik amaçlı beyanda ve eylemde bulunamazlar ve bu eylemlere katılamazlar.”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, yukarıda Devlet memurlarının ödevler ve sorumluluklarından hangisi tanımlanmıştır?

Soru 6

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazın süresi, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren kaç gündür?

Soru 7

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Ders görevi” ile ilgili olarak ücretle okutulacak ders saatlerinin sayısı, ders görevi alacakların nitelikleri ve diğer hususlar aşağıdaki hangi usul ile belirlenir?

Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi memurlar için öngörülen hizmet sınıflarından değildir?

Soru 9

Kanunlarda yazılı haller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilememesi, aylık ve başka haklarının elinden alınamaması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile memurlara tanınan hakların hangisi ile ilgilidir?

Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kurum ve kuruluşlarda çalıştırdıkları personele ait kadrolarda % kaç oranında engelli personel çalıştırma yükümlülüğü vardır?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre beş hizmet yılını tamamlamış memura, isteği hâlinde memuriyeti boyunca toplam kaç yıla kadar aylıksız izin verilebilir?

Soru 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere ne denir?

Soru 14

657 sayılı Kanun’a göre aylıktan kesme veya kademe, ilerlemesini durdurma cezası alan Devlet memurları, aşağıdaki görevlerden hangisineatanabilirler?

Soru 15

Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memurlar hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 16

Kurumların genel politika tespiti araştırma, planlama, programlama yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar hangi statüde istihdam edilirler?

Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mesleklerine ait öğrenimini bitirerek devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek ve bilgilerini arttırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere verilen izin süresi ile ilgili olarak aşağıda verilen seçeneklerden hangisi doğrudur?

Soru 18

657 sayılı kanuna göre memurun babalığı halinde kaç gün izin hakkı vardır?

Soru 19

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir meslek ve sanat okulunu bitirenlerin devlet memuru olabilmeleri için kazai rüşt kararı almak şartıyla en az kaç yaşını doldurmuş olmaları gerekir?

Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıksız izin süresi bitiminde görevine dönmeyen memurlarla ilgili olarak aşağıdaki işlemlerden hangisi yürütülür?

Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir göreve ilk defa veya yeniden atanan bir Devlet memuru, belge ile kanıtlanan zorlayıcı neden olsa bile, kanunda belirtilen sürenin bitimini izleyen kaç ay içinde göreve başlamazsa, atama işlemi atamaya yetkili amirce iptal edilir?

Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çıkarma cezasını aşağıdakilerden hangisi verir?

Soru 23

Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak fiili hangi cezayı gerektirir?

Soru 24

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre engelli personel çalıştırma yükümlüğünün yerine getirilmesinin takip ve denetimi ile engellilerin Devlet memurluğuna yerleştirilmesinden aşağıdakilerden hangisi sorumludur?

Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurları “Asli Devlet Memurluğuna” atandıktan sonra en geç ne kadar zaman içinde yeminlerini yaparlar?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!