657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 8

4653
Kez Çözüldü.
77,84
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Devlet Memurları Kanunu’nda en yüksek dev­let memuru ifadesinden aşağıdakilerden han­gisi anlaşılır?

Soru 2

Görevden uzaklaştırma; bir disiplin kovuştur­ması gereği olursa en çok ne kadar süre devam edebilir?

Soru 3

Aday olarak atanmış devlet memurlarının adaylık süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması şarttır?

Soru 5

Günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan Devlet memurlarının çalışma saat ve şekilleri kim tarafından düzenlenir?

Soru 6

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek” fiili aşağıdaki hangi disiplin cezasını gerektirir?

Soru 8

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurluğa girmeden önce veya memuriyeti sırasında yükseköğrenim üstü master derecesi almış olan bir Devlet memuru aşağıdaki derece ve kademe ilerlemelerinden hangisini hak etmiş olur?​

Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre kadın memura, çoğul gebelik durumunda toplam kaç hafta süreyle analık izni verilir?

Soru 10

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre bu Kanun’a dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve bu Kanun’la tespit edilen diğer sınıflara girmeyen memurlar aşağıdaki sınıflardan hangisini teşkil eder?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, “Kanunlarda yazılı hâller dışında Devlet memurunun memurluğuna son verilemez, aylık ve başka hakları elinden alınamaz.”

şeklinde ifade edilen husus aşağıdaki genel haklardan hangisidir?

Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlete ait resmî belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kasıtlı olarak korumamanın yaptırımı aşağıdaki cezalardan hangisidir?

Soru 13

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yüksek mühendis, mühendis, mimar gibi unvanları kazanmış olanların çalıştırıldıkları hizmet sınıflarına bakılmaksızın giriş derece ve kademelerine kaç kademe/derece eklenir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkelerinden biri değildir?

Soru 15

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurunun mal bildirimi kapsamında yer almaz?

Soru 16

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi kurumlarda çalıştırılan memurlar için belirlenen sınıflardan biri değildir?

Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, hayat ve sağlık için tehlike arz eden hizmetlerde çalışan devlet memurlarına ödenen para aşağıdakilerin hangisi ile ifade edilir?

Soru 18

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre iki yıl süreli yükseköğrenimi bitiren bir memurun işe girişteki derecesi ile yükselebilecekleri en son derecesi sırası ile aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin amirleri uyarma disiplin cezasında kararlarını, soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadırlar?

Soru 22

Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele her yıl yıllık izinlerine ilaveten verilen sağlık izninin süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 24

657 sayılı Kanuna göre, belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak fiili hangi cezayı gerektirir?

Soru 25

657 sayılı Kanuna göre, aylıktan kesme cezası kim tarafından verilir?


Yorumlar ( 12 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!