657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 5

6612
Kez Çözüldü.
82,58
Ortalama Puan Alındı.
Soru 3

I- Disiplin amirleri uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorundadırlar.

II- Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hâllerde soruşturma dosyası, kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edilir. Disiplin kurulu, dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildirir.

III- Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami altı ay içinde bu kurulca, karara bağlanır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre disiplin cezalarında “karar süresi” ile ilgili olarak yukarıdaki hükümlerden hangileri doğrudur?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre ilk defa göreve atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren kaç gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini izleyen iş günü içerisinde göreve başlamak zorundadırlar?

Soru 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurluktan çıkarma cezasında kaç ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 8
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre
memura, eşinin kardeşinin ölümü hâlinde
isteği üzerine kaç gün izin verilir?
Soru 9

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi, Devlet memuruna “aylıktan kesme” disiplin cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâllerdendir?

Soru 12

Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar, bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdür?

Soru 13

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yetkili disiplin kurulunun kaç günden az olmamak üzere verdiği süre içinde savunmasını yapmayan memur, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır?

Soru 14

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kendi isteği ile kaç defadan fazla istifa eden bir memur tekrar atanamaz?

Soru 15

657 sayılı devlet memurları kanununa göre Aşağıdakilerden hangisi hizmet sınıflarından biri değildir?

Soru 17

657 sayılı Kanun’a göre bu kanunun kapsamına dahil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören ve diğer sınıflara girmeyen memurlar, aşağıdaki hizmet sınıflarından hangisini oluştururlar?

Soru 19

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine göre aşağıdakilerden hangisi zorunlu hâllerde sözleşmeli istihdam edilemez?

Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların yıllık izinlerine zorunlu hallerde gidiş ve dönüş için kaçar gün yol izni eklenebilir?
Soru 21
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurları, kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri hangi durumda açıklayabilirler?
Soru 22
Memurluktan çıkarma cezası için disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosya, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren azami kaç ay içinde bu kurulca, karara bağlanır?
Soru 23
Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası sicilden kaç yıl sonra silinir?
Soru 24
Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak fiili hangi cezayı gerektirir?
Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre “özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek” fiili aşağıdaki disiplin cezalarından hangisini gerektirir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!