657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 24

1476
Kez Çözüldü.
75,83
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
Aşağıda yer alan unvanlara ait kadrolardan hangisine açıktan vekil atanamaz?
Soru 3
Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa bu zararın hangi bedel üzerinden ödenmesi esastır?
Soru 4
Memuriyete girmeden önce mesleğini 10 yıl süreyle serbest olarak ifa eden bir mühendisin memuriyete başlaması halinde 10 yıllık serbest çalışmasının ne kadarı memuriyette geçmiş sayılır?
Soru 6

“Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda kurumların muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanlığın teklifi ve Başbakan’ın izni ile (her üç yılda bir Başbakanın izni alınmak kaydıyla) memuriyeti süresince toplam yabancı memleketlerde ………. , uluslar arası kuruluşlarda ………. kadar maaşsız izin verilebilir.”

Yukarıdaki cümlede yer alan boşluklara uygun seçenek aşağıdakilerde hangisidir ?

Soru 7
657 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullardan değildir?
Soru 9
Disiplin cezalarının bir süre sonra sicilden silinmesi ile ilgili sürelere dair aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 10
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, aşağıdaki görev unvanlarından hangisi genel idare hizmetleri sınıfına girmez?
Soru 11
Görevden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç gün içinde soruşturmaya başlanması zorunludur?
Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi istisnai memur değildir?

Soru 15
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, adaylık devresi içinde başarısızlıkları nedeniyle ilişikleri kesilenler kurumlarınca aşağıdaki kurumlardan hangisine bildirilir?
Soru 17

“Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.”

şeklindeki tanımlama, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun temel ilkelerinden hangisini açıklar?

Soru 18

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, ilçede görevli devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, isnatta bulunanlar hakkında aşağıdakilerden hangisi cumhuriyet savcılığından kamu davası açılmasını ister?

Soru 19
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre, yabancı memleketlerin resmî kurumlarında, kurumlarının muvafakatı ile görev alacak memurlara, ilgili Bakanın onayı ile (her üç yılda bir Bakan onayı yenilenmek kaydıyl
Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin amirleri tarafından verilen uyarma cezasına karşı memurlar nereye itiraz edebilir?
Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurunun genel hakları arasında sayılmamıştır?

Soru 23

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurların kanuni izin, geçici görev, disiplin cezası uygulaması veya görevden uzaklaştırma nedenleriyle işlerinden geçici olarak ayrılmaları halinde yerlerine kurum içinden vekaleten görevlendirilenlere verilecek vekalet aylığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 24
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre merkezde görevli özürlü personel için; özür durumu, hizmet gerekleri, iklim ve ulaşım şartları göz önünde bulundurulmak suretiyle günlük çalışmanın başlama ve bitiş saatleri ile öğle dinlenme sürelerinin farklı olarak belirlenmesine aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!