657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 22

1508
Kez Çözüldü.
79,63
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurluğundan çekilme ile ilgili olarak mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz kaç gün devam etmesi hâlinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanun’una göre; Aylıktan Kesme cezası ile tecziye edilen Memurun Brüt Aylığında hangi aralıklarda kesinti yapılır?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin amiri tarafından uyarma cezası verilen devlet memuru itirazını aşağıdakilerden hangisine yapar?

Soru 7

I. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı dokuz ay hapis cezası almış olmak

II. Kasten işlenmiş bir suçtan dolayı bir yıl hapis cezası almış olmak

III. Taksirli bir suçtan iki yıl hapis cezası almış olmak

IV. Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan mahkumiyeti bulunmak

Yukarıda yer alan ifadelerden hangileri devlet memuru olmayı engeller niteliktedir?

Soru 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurlarının yıllık süresi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur ?

1) Hizmeti 1 yıldan on yıla kadar ( On yıl dahil ) olanlar için yirmi gündür.

2) hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür.

3) Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

Soru 10

657 Sayılı devlet memurları kanununa göre aşağıdakilerden hangisi temel ilkelerden biridir?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, karı kocanın her ikisi de devlet memuru ise herhangi bir şekilde menfaat karşılığı çalışmayan çocukları için ödenecek aile yardımı ödeneği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

Soru 12

657 sayılı Kanun’a göre ticaret yapan veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunan memurlara aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 13

I Uyarma

II Aylıktan kesme

III Kademe ilerlemesinin durdurulması

IV Kınama

657 sayılı Kanun’a göre disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?

Soru 14

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aylıktan kesme cezası verilmiş olan memurlar bu cezanın uygulanmasından kaç sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak bu cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilirler?

Soru 16

Memurların kurumlarınca, kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atanmalarında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?

Soru 17

Aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülmüş olan disiplin cezalarından değildir?

Soru 18

Aşağıdakilerden hangisi, memurun amirine karşı doğru hitap şekillerinden biridir?

Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memurlara hastalıkları halinde verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın ilk seferinde en fazla kaç aya kadar izin verilebilir?
Soru 21
Başka yerdeki bir göreve atananlara verilen 15 günlük artı yol süresi içinde görevlerine başlamayanlara aylık vermemek şartı ile- kaç gün daha ilave bir süre verilebilir?
Soru 22
Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu açısından ödev ve sorumluluklar içerisinde yer almaz?
Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!