657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 19

2090
Kez Çözüldü.
77,18
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre devlet memurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Devlet memurlarına ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı getirilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi yasak kapsamı dışında tutulmuştur?

Soru 3

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Soru 6

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, ( Değişik ibare: 25/06/2009.5917 S.K./47.mad ) Bakanlar Kurulunca belirlenen esas ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,

1) Memur 2) İşçi 3) Geçici Personel 4) Sözleşmeli Personel

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri istihdam şeklidir?

Soru 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve şturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını aşağıdakilerden hangisinden isterler?

Soru 9

1) Grev yasağı

2) Denetimdeki teşebbüsten menfaat sağlama yasağı

3) Gizli bilgileri açıklama yasağı

4) Ticaret yasağı

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi Devlet memurları için öngörülen yasaklardandır ?

Soru 10

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu kaç gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler?

Soru 11

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre iki defa olumsuz sicil alan ve başka amirden de olumsuz sicil alan memur için aşağıdakilerden hangisi uygulanır?

Soru 12

I - Bulunduğu derecede ilerleyebileceği bir kademenin bulunması

II - Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması

III - O yıl içinde olumlu sicil almış bulunması

657 sayılı Kanun’a göre Devlet memurunun kademe ilerlemesi için, yukarıdaki şartlardan hangilerinin bulunması zorunludur?

Soru 13

Devlete ait resmî belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdaki hangi disiplin cezası içinde düzenlenmiştir?

Soru 14

I - İşçi sayılmayan kimselerdir.

II - Sözleşme ile çalıştırılırlar.

III - Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmetlerde çalıştırılırlar.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisini tanımlar?

Soru 15

I Esnaf sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunmak

II Komandit şirkette komandite ortak olmak

III Kollektif şirketlere ortak olmak

IV Kamu hizmetleriyle ilgili gizli bilgileri yetkili bakanın izni olmadan açıklamak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuata göre, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren fiil ve hâller aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

Soru 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi Mülki İdare Amirliği Hizmetleri sınıfından değildir?

Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, mali, nakdi ve ayni sorumluluğu bulunan saymanlık kadrolarının boşalması hâlinde bu kadrolara vekaleten atanan memurlara vekalet aylığı verilmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 18

Bir göreve atanan Devlet memurlarından, yasal süre içinde görevine başlamayanlar kaç yıl süre ile memurluğa tekrar alınmazlar?

Soru 19

Devlet memurları, yıllık izinde iken hastalanmaları nedeniyle kendilerine verilen hastalık izninin süresi yıllık izin süresini aşması hâlinde, görevlerine ne zaman başlarlar?

Soru 20
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kanser, verem ve akıl hastalıkları ile hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi görenlerin tedavi süreleri hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % kaç eksik ödenir?
Soru 21

Sürekli görevle yurt dışına gönderilen memurlar, geçici görevle en çok kaç ay için merkeze çağırılabilir?

Soru 22

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmezse ceza verme yetkisi zaman aşımına uğrar?

Soru 23

Sayıştay’a hesap vermekle yükümlü olan saymanlarla vezne açığından sorumlu veznedar ve diğer görevlilere hangi zam ödenir?

Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!