657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 17

2117
Kez Çözüldü.
76,55
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre​ aşağıdakilerden hangisi aday memurların te­mel eğitimde gördükleri konular arasında de­ğildir?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, ilişikleri kesilen devlet memurlarının yeniden memurluğa atanmaları için bekleme süreleri öngörülmüştür. Buna göre usulüne göre görevlerinden çekilenler ne kadar süre geçmedikçe devlet memurluğuna yeniden atanamazlar?

Soru 4

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uygulamasına göre, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile ispatı mümkün zorlayıcı nedenler olmaksızın süresi içinde göreve başlamayanların atama işlemi hakkında ne şekilde bir karar verilir?

Soru 5

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre;

“Son .......… yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” cümlesinde, boşluğu uygun şekilde doldurunuz.

Soru 6

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet kaç yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, genel olarak kaç yaşını tamamlamış olanlar devlet memuru olabilirler?

Soru 8

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, vekil olarak atanan memurlara vekalet görevinin kaç aydan fazla devam etmesi halinde vekalet aylığı ödenir?

Soru 11

I. Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek

II. Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak

III. Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak

IV. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak

V. Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki eylemlerden hangileri maaş kesimi cezasını gerektiren fiil ve haller arasında yer alır?

Soru 12

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na görememura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesine ne ad verilir?

Soru 13

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, devlet memurunun erkek çocuğu için verilen aile yardımı ödeneği kural olarak çocuk kaç yaşını dolduruncaya kadar ödenir?

Soru 14

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda öngörülen disiplin cezalarından biri değildir?

Soru 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aday memurlar adaylıkları sırasında aşağıdakilerden hangisine tabi tutulmaz?

Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?

Soru 18

“Konusu suç teşkil eden emir ........................… ”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göreyukarıdaki cümleyi en iyi tamamlayan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre her türlü dosya ve yazı dağıtma hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını oluşturur?

Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,Doktora üstü üniversite doçentliği ünvanını ( üniversitede görevli iken) kazananlar aşağıdaki derece ve kademe ilerlemelerinden hangisini hak etmiş olur?

Soru 22

Günlük çalışma saatlerini “ilçelerde” hangi kurum düzenler?

Soru 23

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre,Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamak ilkesi hangi ilkeyi ifade eder?

Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuğunun tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâlinde, verilen aylıklı iznin bitiminden itibaren istekleri üzerine kaç aya kadar aylıksız izin verilebilir?


Yorumlar ( 7 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!