657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 13

9585
Kez Çözüldü.
66,46
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu görevlilerinin kasıt, ku­sur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem eylem veya ihmal sonucun­da kamu kaynağında artışa engel veya eksil­meye neden olunmasına ne denir?

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlete ait resmi belge, araç, gereç vb. eşyayı kaybetmek aşağıdaki hangi disiplin cezaları içinde düzenlenmiştir?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi istihdam şekillerinden birisi değildir?

Soru 4

657 sayılı DevletMemurları Kanununa göre ilkokulu bitirmiş bir devlet memuru kaçıncı dereceden memuriyete başlar?

Soru 6

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre devlet memuruna savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Devlet memuruna savunmasını yapmak için en az kaç gün süre verilmelidir?

Soru 7

Disiplin kovuşturması gereği görevden uzaklaştırma en çok ne kadar devam edebilir?

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz?

Soru 11

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Özürlülerin memurluğa alınma şartlarına, merkezi sınav ve yerleştirmenin yapılmasına, eğitim durumu ve özür grupları dikkate alınarak kura usulü ile yapılacak yerleştirmelere, özürlülerin görevlerini yürütmelerinde hangi yardımcı araç ve gereçlerin kurumlarınca temin edileceğine, kamu kurum ve kuruluşlarınca özürlü personel istihdamı ile ilgili istatistiksel verilerin bildirilmesine ilişkin usul ve esaslar ile diğer hususlar aşağıdakilerden hangisinin görüşü Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir?

Soru 12

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, Devlet Personel Başkanlığı tarafından gönderilen atama teklif yazısının atamayı yapacak kamu kurum ve kuruluşuna intikalinden itibaren kaç gün içinde bu kurum ve kuruluş tarafından atama işlemlerinin yapılması zorunludur?

Soru 13

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Kanunun öngördüğü istihdam şekillerinden biri değildir?

Soru 14

“Son …......... yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.”

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 15

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa görememurların kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri, yetkili Bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

Bu yasağa aykırı hareket eden Devlet memurlarına verilmesi öngörülen disiplin cezası aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 16

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi memurlar hakkında “kademe ilerlemesinin durdurulması” cezasını gerektiren fiil ve hâllerden birisidir?

Soru 17

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aday memurların ilk aylıkları ne zaman ödenir?

Soru 19

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre memuriyette kaç sınıf vardır?

Soru 20

I. Uyarma

II. Aylıktan kesme

III. Kademe ilerlemesinin durdurulması

IV. Kınama

657 sayılı Kanununa göre disiplin amirlerince verilen disiplin cezaları, aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak bir arada verilmiştir?

Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yurt dışı kuruluşlarda hizmetin gerektirdiği hallerde, hafta tatilini Cumartesi ve Pazardan başka günler olarak tespit edebilme yetkisi kime aittir?

Soru 22

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir disiplin kovuşturması icabınca görevden uzaklaştırılan devlet memuru hakkında kaç ay içinde karar verilmezse görevine başlatılmak zorundadır?

Soru 23

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, görevlerinden dolayı saldırıya uğrayanlar ile görevleri sırasına görevlerinden dolayı bir kazaya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memurlara ne kadar izin verilir?

Soru 24

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görevinden uzaklaştırılan Devlet memurları hakkında görevden uzaklaştırmayı izleyen kaç iş günü içinde soruşturmaya başlanması gerekir?

Soru 25

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memuru iken muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere silahaltına alınanlardan askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek isteyenler, terhis tarihinden itibaren kaç gün içinde kurumlarına başvurmak ve kurumları da başvurma tarihinden itibaren azami kaç gün içinde ilgilileri göreve başlatmak zorundadırlar?


Yorumlar ( 9 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!