657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Deneme Sınavı 1

25895
Kez Çözüldü.
66,03
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

Devlet memurları kamu hizmetleri ile ilgili giz­li bilgileri görevlerinden ayrılmış olsalar bile aşağıdakilerden hangisinin yazılı izni olmadık­ça açıklayamazlar?

Soru 2

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre eşi doğum yapan memura isteği halinde verilecek en fazla aylıksız izin süresi aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 3

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren ne kadar süre içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar?

Soru 4

Kamu kurum ve kuruluşları, 657 sayılı Kanuna göre çalıştırdıkları personel sayısının yüzde kaçı oranında özürlü çalıştırmak zorundadırlar?

Soru 5

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre, bu kanunda öngörülen yönetmelikler aşağıdakilerden hangisi tarafından yürürlüğe konulur?

Soru 6

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç veren memura aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

Soru 7

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet Memuru amirinden aldığı emri; Anayasa, kanun, tüzük ve yönetmelik hükümlerine aykırı görürse, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Soru 8

“Kamu Kurum ve Kuruluşları yürütmekte oldukları hizmetlerin özelliklerini göz önünde bulundurarak memurlarının başarı, verimlilik ve gayretlerini ölçmek üzere, Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşü alınmak kaydıyla ................... belirleyebilir.”

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir.?

Soru 9

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki disiplin cezalarından hangileri uygulandıktan 5 yıl sonra özlük dosyasından silinebilir?

Soru 10

Bir memurun iş arkadaşlarına söz veya hareketle sataşması hâlinde memur hakkında aşağıdaki disiplin cezalarından hangisi uygulanır?

Soru 12

Bulundukları yerden, yer değiştirme suretiyle başka kurumlara atanan memurların aylıkları hangi görev yerinde ödenir?

Soru 13

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre kadrosu kaldırılmış olan memurlar kendi kurumlarında niteliklerine uygun bir kadroya en geç ne kadar süre içinde atanırlar?

Soru 14

“Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Başkanlığının ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselere .......................… denmektedir.”

Yukarıda cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 15

I- Mühendislik ve mimarlık

II- Tabiplik

III- Veterinerlik

IV- Köy ve kasaba imamlığı

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre yukarıdaki kadrolardan boş olanlardan hangilerine açıktan vekil atanabilir?

Soru 17

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mal bildiriminde bulunmayan memura ne ceza verilir?

Soru 19

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aylıktan kesme veya kademe ilerlemesi durdurma cezası alan memurlar hangi görevlere atanamazlar?

Soru 20

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idarenin zarara uğratılması hâlinde bu memura aşağıdakilerden hangisinin uygulanması esastır?

Soru 21

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre Devlet memurlarının yetişmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlamak amacıyla uygulanacak hizmet içi eğitim aşağıdaki hangi mevzuat dâhilinde yürütülür?

Soru 23

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek fiili hangi cezayı gerektirir?

Soru 24

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her kaç yılı için bir kademe ilerlemesi daha verilir?

Soru 25

Aşağıdakilerden hangisi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda sayılan hizmet sınıflarından değildir?


Yorumlar ( 54 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!