6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Deneme Sınavı 7

41
Kez Çözüldü.
67,47
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2
20 milyar lira ödenmiş sermayesi bulunan 4 ortaklı bir limited şirketin, 2003 yılına ilişkin olarak doğan, ödenmeyen ve şirketten de tahsil imkanı bulunmayan 100 milyar lira amme borcundan dolayı şirketin %20 hissesine sahip olan ve şirkette herhangi bir idari görevi bulunmayan ortak hakkında yapılacak işlemde, doğru olan aşağıdakilerden hangisidir ?
Soru 4

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca, aşağıdaki hallerden hangisinde zamanaşımı kesilmez?

Soru 6
Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre ortaklığın feshini isteme nedenlerinden biri değildir?
Soru 7
Ödeme emrine itirazın reddedilmesi durumunda, itiraz konusu tutarın ne kadarı zam olarak tahsil edilir?
Soru 8
Hakkında henüz icra takibine başlanmamış ve Kuruma 65.000.00 TL(Altmış beş bin) prim borcu bulunan borçlunun taksitlendirmeye başvurması durumunda göstermesi gereken teminat tutarı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 9
Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amme alacaklarının korunma hükümleri arasında yer almaz?
Soru 10
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre gönderilen ödeme emrine karşı itiraz edilecek merciidir?
Soru 11
Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Kurum alacaklarının tahsil zamanaşımını kesen haller arasında sayılmamıştır?
Soru 12
Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen Kurum alacaklarının tahsil zamanaşımını durduran haller arasında sayılmamıştır?
Soru 13
Aşağıdakilerin hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre hususi ödeme şekillerinden biri değildir?
Soru 14
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre ”cebri icradan mütevellit muameleler sırasında yapılan zor kullanma, ilan, haciz, nakil ve muhafaza giderleri gibi her türlü giderlere" verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun gereğince teminat olarak kabul edilenlerden biri değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!