6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Deneme Sınavı 2

1047
Kez Çözüldü.
50,82
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
6183 sayılı kanuna göre kurumdan gelir ve aylık alanlardan en fazla ne kadar oranda haciz yapılabilir?
Soru 3

Serbest meslek erbabı Bay ( A )’nın 2003 yılına ilişkin olarak verdiği Gelir Vergisi Beyannamesinin değerlendirilmesinde, yıl içinde kendisinden tevkif olunan vergiler nedeniyle 6000000000-TL tutarında alacaklı olduğu anlaşılmıştır. Bu duruma ilişkin düzeltme fişi düzenlenmiş olup, rastlanılması muhtemel haller ile bu hallere uygulanabilecek kurallar aşağıda örneklenmiştir.

I. Mükellefin muaccel borcu bulunmadığından alacağının tümü iade edilmelidir.

II. Mükellefin muaccel borcu bulunmasına rağmen, mükellefçe alacağının muaccel hale gelmiş borçlarına mahsup edilmesi talep edilmediğinden tümü kendisine iade edilmelidir.

III. Reddedilmesi gereken tutar mükellefin muaccel borçlarına mahsup edilmelidir.

IV. Reddedilecek tutar mükellefin ileride muaccel hale gelebilecek borcu olabileceği ihtimali ile mükellefe iade edilemeyerek vergi dairesi emanet hesaplarında bekletilmektedir.

V. Mükellefe iadesi gereken tutarın muaccel hale gelmiş borcunun bulunması durumunda söz konusu borca mahsubu kamu alacağının korunmasına yönelik ve mutlaka uygulanması gereken bir yasal yöntem olup, kendisinin tercihine bağlı değildir.

Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 6


Türkiyede ikametgahı bulunmayan amme borçlusunun durumu amme alacağının tahsilinin tehlikede olduğunu gösteriyorsa amme alacağının korunması için alınabilecek tedbir aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Soru 10

I. Borçlu başka ilde bulunuyorsa hakkındaki takibat nıyabeten yaptırılır.

II. Borçlunun malları başka ilde bulunuyorsa hakkındaki takibat nıyabeten yaptırılır.

III. Takibat alacaklı amme idaresinin mahalli tahsil dairesince yapılır.

IV. Aydın İl Özel İdaresine borçlu olan şahsın Denizli ilinde bulunan malları ile ilgili olarak Denizli Defterdarlığınca haczolunan mallar yine Denizli Defterdarlığınca satılır.

6183 sayılı AATUHK uyarınca aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 12

Aşağıdakilerden hangisi vergi dairesi adına tahsilat yapamaz?

Soru 15

6183 sayılı AATUHK’nun 22'inci maddesi hükmü aşağıdaki gibidir. “Amme alacağını borçlusundan kesip tahsil dairesine ödemek mecburiyetinde olan hakikî ve hükmi şahıslar, bu vazifelerini kanunlarında veya bu Kanunda belli edilen zamanlarda yerine getirmedikleri takdirde, ödenmeyen alacak bu hakikî ve hükmi şahıslardan bu Kanun hükümlerine göre tahsil olunur."

Yukarıdaki hüküm aşağıdaki alacakların hangisinde uygulanır?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!