6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Deneme Sınavı 1

1735
Kez Çözüldü.
47,76
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre teferruğ edilen taşınmaz ne kadar süreyle satılamaz?

Soru 3

İhtiyati tahakkuk yoluna gidilmesi halinde, ihtiyati tahakkuk ile özel kanunlara göre yapılacak tarhiyat arasındaki fark, özel kanun uyarınca yapılan tahakkuka göre düzeltilir. ( AATUHK. Madde:19 ) Bu düzeltmenin yapılabilmesi için;

I. Beyannameye dayanılarak yapılan tarhiyatta, verilen beyannamenin vergi dairesince incelenerek kabul edilmiş olması gerekir.

II. Yukarıda belirtilen inceleme işleminin yapılması bakımından herhangi bir süre söz konusu değildir.

III. İtirazlı tarhiyatta kesinleşme zorunludur.

IV. Devlet şurasına müracaat halinde Devlet şurasından nihai karar çıkmış olmalıdır.

Buna göre yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 4


2002 yılında sahte fatura düzenlediği anlaşılan bir şahıs hakkında vergi incelemesi yapılmıştır. İnceleme elemanı inceleme sırasında teminat istenmesi gerektiğine ilişkin vergi dairesine herhangi bir öneride bulunmamıştır. İnceleme sonucunda düzenlenen raporda ise 10000-YTL Gelir Vergisi tarh edilip, 50000-YTL Vergi ziyaı cezası kesilmesi öngörülmüştür. Öte yandan vergi dairesinin tarhiyatı yapacağı tarih itibariyle hesapladığı gecikme faizinin tutarı da 9000-YTL’dır.

Yukarıdaki duruma göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

Soru 6


Haczedilen menkul malların değerini aşağıdakilerden hangisi tespit eder?
Soru 14


Satışa çıkacak gayrimenkullerin değeri aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!