5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Deneme Sınavı 26

44
Kez Çözüldü.
54,56
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5510 sayılı Kanuna göre inşaat, balıkçılık ve tarım işyerlerine işe başlayacakların sigortalılık bildirimi hangi tarihte yapılır?

Soru 3
01/01/1990 tarihinde işe giren, prim ödeme gün sayısı 6480 gün olan ve 30/01/2010 tarihinde yaşlılık aylığı için tahsis talebinde bulunan sigortalının 2008/Ekim sonrası aylığına esas aylık bağlama oranı nedir?
Soru 4

15/10/2016 tarihinde geçirdiği iş kazası sonucu meslekte kazanma gücünü % 40 oranında kaybeden ve Kurum sağlık kurulunca başka birinin sürekli bakımına muhtaç olmadığına karar verilen 5510 sayılı Kanun 4/1 (b) kapsamındaki sigortalının gelir hesabına esas günlük kazancı 75 TL’dir.

5510 sayılı Kanuna göre sigortalıya bağlanacak sürekli iş göremezlik gelirinin aylık tutarı aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 8
Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca işyerinde fiilen yapılan tespitlerden sigortalıların geriye yönelik hizmetlerinin veya prime esas kazançlarının en fazla tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik hangi süreye ilişkin kısmı dikkate alınır?
Soru 9
İşveren, işyeri sahipleri; işyeri defter, kayıt ve belgelerini Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilen memurlarınca istenilmesi halinde on beş gün içinde ibraz etmezlerse uygulanacak idari para cezası tutarı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Soru 10

5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalı adına çalıştığı işyerinden tespit edilen sigorta primine esas kazançlar ve prim ödeme gün sayıları aşağıda belirtilmiştir. 06/05/2016 tarihinde iş kazası geçiren sigortalıya ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazanç aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 12
İlk defa 01/07/1977 tarihinde çalışmaya başlayan sigortalının bu tarihte nüfusta kayıtlı doğum tarihi 12/11/1956’dır. Sigortalı 23/10/2000 tarihinde kesinleşen mahkeme kararı ile yaş tashihi yaptırmış ve doğum tarihini 17/05/1954 olarak düzelttirmiştir. Sigortalının emeklilik işlemlerinde esas alınacak doğum tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 16
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hangi tarihte tüm hükümleriyle yürürlüğe girmiştir?
Soru 17
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından desteklenen projelerde görevli bursiyerler hakkında aşağıdakilerden hangi sigorta kolu uygulanır?
Soru 18
Sigortalının 5510 sayılı Kanuna göre malül sayılabilmesi için çalışma gücünü yüzde kaç oranında kaybetmesi gerekir?
Soru 19
Özel sektöre tabi bir işyerinde çalışmakta iken 14/03/2016 tarihinde yaşlılık aylığı bağlanması için istekte bulunan sigortalının aylığı hangi tarih itibariyle başlar?
Soru 23
5510 sayılı Kanuna göre sürekli başka birinin bakımına muhtaç olmayan sigortalının gelir bağlama oranı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
5510 sayılı Kanuna göre ölen sigortalının hak sahiplerine cenaze ödeneği verilebilmesi için aranan asgari prim ödeme gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 26
22/09/2016 tarihinde göreve başlayan 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki bir sigortalı, kurumunca sağlanan servis aracı ile işe giderken meydana gelen kazada yaralanmış ve bu nedenle kendisine 6 ncı derece vazife malullüğü aylığı bağlanmıştır. 27/06/2016 tarihinde engelli kadrosunda ataması yapılarak 5510 sayılı Kanun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) kapsamında yeniden çalışmaya başlayan sigortalı hakkında uygulanacak işlem hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Soru 27

İlk defa 15.12.2008 tarihinde Polis memuru olarak çalışmaya başlayan bir sigortalı söz konusu görevinden 15.09.2018 tarihinde istifa ederek 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışmaya devam etmiş ve 01.01.2040 yılında tabi olduğu prim ödeme gün sayısı ve yaş haddi şartlarını tamamlayarak yaşlılık aylığı talebinde bulunmuştur.

Söz konusu sigortalının tabi olduğu yaş haddinden indirilecek fiili hizmet süresi zammı süresi nedir?

Soru 28
5510 sayılı Kanuna göre aşağıdaki sigorta kollarından hangisi kısa vadeli sigorta kolları kapsamında değildir?
Soru 31
İsteğe bağlı sigortalılar aşağıdaki sigorta kollarından hangisine tabidir?
Soru 34
Kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, ihale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini hangi süre içinde Kuruma bildirmekle yükümlüdür?
Soru 35
Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hâllerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalıların ödeyecekleri primler Kurumca en fazla hangi süreyle ertelenebilir?
Soru 36
Kamu görevlilerinin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgilerinin elektronik olarak alınmasına imkân sağlayan programın adı nedir ve aktif kamu görevlileri için veri girişi hangi tarih itibarıyla zorunlu hale gelmiştir? (İdari para cezası uygulanmaya başlanmıştır.)
Soru 37
Ceza infaz kurumları ile tutukevleri bünyesinde oluşturulan tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan hükümlü ve tutukluların işvereni aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 38
Sigortalının yaşlılık aylığının hesaplanmasında belirleyici olan ortalama aylık kazanç, 5510 sayılı Kanun'a göre hesaplanan ortalama günlük kazancın kaç katıdır?
Soru 39

18/02/2016 tarihinde ölen bir sigortalının hak sahiplerine bağlanacak aylıklar için başlangıç tarihi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 40

5510 sayılı Kanun'a göre, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda haber hizmetinde fiilen çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek gün sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Soru 41

5510 sayılı Kanuna göre, fiili hizmet süresi zammı olarak eklenecek gün sayısının en fazla olduğu iş yerleri aşağıdakilerden hangisidir?

Soru 43
5510 sayılı Kanun’un 65. maddesi gereğince sağlık hizmetlerinden yararlanması dolayısıyla hak sahibi olanların gündelik, yol, yatak ve yemek giderlerinin Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek bedellerini belirlemeye yetkili olan Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu kaç üyeden oluşur?
Soru 44
5510 sayılı Kanun’un uygulanmasında, "kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise, oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigorta"ya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45
İşveren adına ve hesabına, işin veya görülen hizmetin bütününün yönetim görevini yapan kimseye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 47

5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4/1-c) kapsamında sigortalılardan çalışma gücünün en az % yüzde 60'ını kaybettiği SGK Sağlık Kurulu'nca tespit edilenler aşağıdakilerden hangi statüde sayılır?

Soru 48
Sosyal Güvenlik Kurumu'na yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla; Kurum bünyesinde oluşturulan komisyona ne ad verilir?
Soru 49
5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine (4/1 -a) tabi olanlardan ”hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanlar”ın prim ödeme yükümlüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 50
Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapmak zorunda oldukları bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında uygulanan idari yaptırım aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!