5510 Sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Deneme Sınavı 25

14
Kez Çözüldü.
63,18
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
01/10/2008 tarihinden önce farklı sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi çalışması olan ve bu tarihten sonra da çalışmaları devam eden sigortalıya 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlanması durumunda hangi hizmet süreleri için yaş haddinden indirim yapılmaz?
Soru 4
İlk defa 01/03/2007 tarihinde hizmet akdine tabi olarak özel sektör işyerinde çalışmaya başlayan kadın sigortalının 01/01/2008 tarihi itibariyle başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunmaktadır. İşe giriş tarihinden itibaren kesintisiz olarak çalışan ve 31/12/2016 tarihi itibariyle toplam prim ödeme gün sayısı 3540 olan sigortalıya verilecek ilave prim gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 6
3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde meslekî eğitim gören öğrenciler hakkında aşağıdaki sigorta kollarından hangisi uygulanmaz?
Soru 10
14/03/2016 tarihinde yaptığı doğum sonrası 8 haftalık istirahat süresinin ardından 19/11/2016 tarihine kadar ücretsiz izin kullanan 5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamındaki sigortalının iş akdi 20/07/2016 tarihinde fesih edilerek çıkışı verilmiştir. Hastalık sigortası uygulamasında bu kadın hangi tarihten başlanarak sigortalılık niteliğini yitirmiş sayılır?
Soru 12
5510 sayılı Kanuna tabi olarak son defa özel sektöre ait bir iş yerinde aynı Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında çalışmakta iken işten ayrılarak 25/03/2016 tarihinde malullük sigortası yönünden aylık bağlanması talebinde bulunan ve 21/4/2016 tarihli sağlık kurulu raporuna istinaden malul sayılan bir sigortalının aylığı hangi tarihte başlar?
Soru 14

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı almakta olan sigortalı 1/4/2012 tarihinde vefat etmiştir. Sigortalının 3/10/2014 tarihinde boşanan kızı aylık bağlanması için 8/10/2016 tarihinde yetim aylığı bağlanması için müracaatta bulunmuştur.

Aylık bağlanmasına müstahak olan kızın aylığı hangi tarih itibariyle başlar?

Soru 15
15 Temmuz da FETÖ terör örgütü tarafından şehit edilen sivil vatandaşların anne ve babalarına 667 sayılı KHK uyarınca aylık bağlanması veya verilen diğer haklara ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Soru 16
442 sayılı Köy Kanunu hükümlerine göre güvenlik korucularına (geçici köy korucularına) bu görevleri dolayısıyla aylık bağlanabilmesi için gerekli olan yaş ve hizmet süresi nedir?
Soru 17
Aşağıdaki Kurumlardan hangisinin Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda temsilcisi bulunmamaktadır?
Soru 21
5510 sayılı Kanuna göre sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük halleri olarak tarif edilen aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 25
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihten önce malul olan sigortalıya yaşlılık aylığı bağlanması için aranılan gün sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 27
Ülkemizin aşağıdaki ülkelerin hangisi ile sosyal güvenlik sözleşmesi bulunmamaktadır?
Soru 28
Kontrol muayenesini Kurumca belirtilen tarihten üç ay geçtikten sonra yaptıran ve malullük halinin devam ettiği raporla tespit edilen sigortalının malullük aylığı hakkında yapılacak işlem nedir?
Soru 35
5510 sayılı Kanun'a göre, sigortalının veya sürekli iş göremezlik geliri ile malüllük, vazife malüllüğü veya yaşlılık aylığı almakta olanların ölümü halinde, gelir veya aylık bağlanmasına veya toptan ödeme yapılmasına hak kazanan eş, çocuk, ana ve babasına, genel olarak verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 36
5510 sayılı Kanun’a göre ”iş kazası veya meslek hastalığı halinde sigortalıya veya sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine, yapılan sürekli ödeme"ye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 37
5510 sayılı Kanun'un 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi (4/1-cı kapsamında sigortalı sayılanların sigortalılıkları, ölüm veya aylık bağlanmasını gerektiren hallerde, ne zaman sona erer?
Soru 38
İşyerinin miras yoluyla intikali halinde mirasçıları, ölüm tarihinden itibaren en geç kaç ay içinde işyeri bildirgesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na vermekle yükümlüdür?
Soru 39
Malüllük aylığı, prim gün sayısı 9000 günden az olan sigortalılar için kaç gün üzerinden hesaplanır?
Soru 40
Lise veya dengi öğrenimden mezun olanlar 20 yaşını, yükseköğrenimden mezun olanlar ise 25 yaşını geçmemek ve bakmakla yükümlü olunan kişi ya da genel sağlık sigortalısı olmamak şartıyla mezun oldukları tarihi izleyen günden itibaren ne kadar süreyle, prim borçlarına bakılmaksızın bakmakla yükümlü olunan veya hak sahibi kişi sayılmak suretiyle sağlık hizmetinden faydalandırılır?
Soru 42

I. Komisyon kararlarını oy birliği ile alır.

II. Komisyon kararları Resmî Gazete'de yayımlanır.

III. Komisyonca gerekli görülen hâllerde sağlık hizmetlerinin türlerine göre birden fazla alt komisyon kurulabilir.

IV. Komisyonun sekretarya işlemleri Sosyal Güvenlik Kurumunca yerine getirilir.

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

Soru 43
Genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak işverenler, sağlık hizmeti sunucuları ve diğer gerçek ve tüzel kişiler nezdindeki defter, belge ve bilgileri inceleme yetkisi aşağıdaki kurumlardan hangisine aittir?
Soru 44
5510 sayılı Kanun’a göre; ”malüllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile vazife malüllüğü halinde yapılan sürekli ödeme”ye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 45
5510 sayılı Kanun'a göre, ”sağlık hizmetini sunan velveya üreten; gerçek kişiler ile kamu ve özel hukuk tüzel kişilerini ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerine” verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 48
Ölen sigortalının 5510 sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine göre; hesaplanacak aylığının yüzde kaçı oranında aylık, dul eşine bağlanır?
Soru 49

Evlenmeleri nedeniyle, gelir veya aylıklarının kesilmesi gereken kız çocuklarına evlenmeleri ve talepte bulunmaları halinde almakta oldukları aylık veya gelirlerinin ————— yıIIık tutarı bir defaya mahsus olmak üzere evlenme ödeneği olarak peşin ödenir.

Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 50
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu’na temsilci gönderen kurumlardan biri değildir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!