5502 Sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Deneme Sınavı 18

4
Kez Çözüldü.
82,18
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi danışma birimi değildir?

Soru 2

İşverenlerin Kesin teminatları ise ……………………….. ilgili olarak Kuruma borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilir.

Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 5

5502 sayılı Kanuna göre taşra teşkilatı birimlerinin kurulması kapatılması ile ilgili işlemler hangi birimin görevidir?

Soru 6

5502 sayılı Kanuna göre Kurum Başkanı, Başkanlık icraatından ve emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden dolayı kime karşı sorumludur?

Soru 7

5502 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumu Kanununa göre İhtilaflı konuları analiz ederek Kurumun taraf olduğu anlaşmazlıkları en aza indirecek tedbirlere ilişkin görüş ve önerilerde bulunmak hangi birimin görevleri arasında yer almaktadır?

Soru 8
5502 sayılı Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ana hizmet birimleri arasında yer almaz?
Soru 11

”Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna iştirak edenlerden; katıldıkları her toplantı günü için —————— gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda ve ayda —————— toplantıyı geçmemek üzere huzur hakkı ödenir."

İfadesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

Soru 12
Sosyal Güvenlik Kurumuna yeterli işçilik tutarının bildirilmiş olup olmadığının araştırılmasında, işin yürütümü için gerekli olan asgarî işçilik tutarının tespitinde dikkate alınacak asgarî işçilik oranlarının saptanması ve asgarî işçilik oranlarına vaki itirazların incelenerek karara bağlanması amacıyla kurulan Asgari İşçilik Tespit Komisyonu kaç üyeden oluşur?
Soru 13

5510 sayılı Kanun'da aksine hüküm bulunmayan hallerde, iş kazası, meslek hastalığı, vazife malullüğü ve ölüm hallerinde bağlanması gereken gelir ve aylıkların, hakkın kazanıldığı tarihten itibaren —————— yıl içinde istenmeyen kısmı zamanaşımına uğrar?

Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Soru 14
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumunun organlarından biri değildir?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulunu oluşturmak üzere temsilci gönderecek kurumlardan biri değildir?
Soru 16
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nda her bir genel müdürlük bünyesinde yönetim kurulu kararıyla kurulabilecek en fazla daire başkanlığı sayısıdır?
Soru 18
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun kurulduğu yıldır?
Soru 19
Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merkezi aşağıdaki illerden hangisindedir?
Soru 20
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Kurulu’nu oluşturmak üzere temsilci gönderecek bakanlıklardan biri değildir?
Soru 24
Aşağıdakilerden hangisi Sosyal Güvenlik Kurumu'nun taşra teşkilatı hizmet birimlerinden birisidir?
Soru 25

Sosyal Güvenlik Yüksek Danışma Kurulu, ————— bir kez toplanır.

Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse doğru olur?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!