5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 4

4241
Kez Çözüldü.
54,48
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin taşradaki bi­rimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere mer­kez teşkilatı harcama yetkilileri hangi belgeyi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler?

Soru 2
5018 sayılı kanuna göre Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hangi tarihe kadar TBMM’ne sunulur?
Soru 3

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre, Devlet tüzel kişiliğine dahil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?

Soru 6

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri arasında değildir?

Soru 7

Normal ömrü bir yıldan fazla olan mal ve hizmet alımları ile sabit sermaye edinimleri ve gayri maddi aktiflerin edinimi için yapılan, bütçe hazırlama rehberi ve bütçe kanunları ile belirlenmiş asgari değeri aşan ödemelere ne ad verilir?

Soru 10
5018 sayılı kanuna göre MB’nca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu Bakanlar Kurulu tarafından hangi tarihe kadar TBMM’ne sunulur?
Soru 11
Merkezî yönetim bütçe kanununda gösterilecek olanların bütçelerine aktarılmak üzere, genel bütçe ödeneklerinin yüzde kaçına kadar Maliye Bakanlığı bütçesine yedek ödenek konulabilir?
Soru 12
Kesin hesap kanunu tasarısı, bir yıllık uygulama sonuçlarını karşılaştırmalı olarak gösteren değerlendirmeleri içeren gerekçesiyle birlikte……………………………… Bakanlar Kurulunca Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur ve bir örneği Sayıştaya gönderilir?
Soru 13
İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütmek görevi aşağıdaki birimlerden hangisine aittir?
Soru 14
5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, kamu gideri tanımı içerisine girmeyen husus aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 18

5018 sayılı Kamu mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre aşağıda belirtilen hususlardan hangisi merkezi yönetim bütçe kanununda yer almaz?


Yorumlar ( 23 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!