5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 14

797
Kez Çözüldü.
61,59
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu görevlilerinin kasıt, ku­sur veya ihmallerinden kaynaklanan mevzuata aykırı karar, işlem eylem veya ihmal sonucun­da kamu kaynağında artışa engel veya eksil­meye neden olunmasına ne denir?

Soru 6
Kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hangi belge düzenleyerek ödenek gönderirler?
Soru 7
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinde dolayı ödenemeyen borçlar, aşağıda belirtilen hangi süreden sonra kamu idareleri lehine düşer?
Soru 10
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi aşağıdakilerden hangisidir?
Soru 11
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması konusunda kime karşı sorumludurlar?
Soru 13
5018 sayılı Kanuna göre harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin hangi tür sorumluluğunu ortadan kaldırmaz?
Soru 14
5018 sayılı Kanuna göre süresi içerisinde mahsup edilmeyen avanslar hakkında aşağıdaki hükümlerden hangisi uygulanır?
Soru 15
Aşağıdakilerden hangisi 5018 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatına göre birleşemeyecek görevler kapsamındadır?
Soru 16
Kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarının içeren planına ne ad verilir?
Soru 17
Aşağıdakilerden hangisi analitik bütçe sınıflandırmasında ekonomik sınıflandırma içerisindeki “birinci düzey ekonomik kodlar” içerisinde yer almaz?
Soru 18
Analitik bütçe sınıflandırması içerisinde hangi sınıflandırmada “yönetim yetkisi” temel kriter kabul edilmiştir?
Soru 19
Bütçede öngörülmeyen hizmetler için konulan ödeneğe ne denir?
Soru 20
Yıl içinde satın alınacak taşıtların azami satınalma bedellerini gösteren cetvel hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!