5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 13

663
Kez Çözüldü.
61,36
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1
Kişinin gerek hazineye gerekse başka bir kişiye verdiği zararın kendisine ödettirilmesine ne denir?
Soru 2

Kamu zararından doğan alacakların taksitlendirme süresi azami kaç yıldır?

Soru 4
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Maliye Bakanlığınca hazırlanan merkezi yönetim bütçe kanun tasarısı ile milli bütçe tahmin raporu, mali yıl başından en az kaç gün önce Bakanlar Kurulu tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur?
Soru 5
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planları ile bütçe hazırlama rehberinde yer alan esaslar çerçevesinde, bütçe gelir ve gider tekliflerini gerekçeli olarak hazırlayıp ve yetkililer tarafından imzalandıktan sonra aşağıda belirtilen hangi sürede Maliye Bakanlığına teslim etmek zorundadırlar?
Soru 6
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, yedek ödenekten aktarma yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?
Soru 7
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Personel giderleri tertiplerinden, aktarma yapılmış tertiplerden ve yedek ödenekten aktarma yapılmış tertiplerden, diğer tertiplere aşağıda belirtilen hangi halde aktarma yapılabilir?
Soru 8
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, yüklemeye girişilmesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Soru 10
Ön ödeme mutemedi ön ödeme yapıldığı tarihten itibaren, harcama yaptığı kanıtlayıcı belgeleri ve kalan ön ödeme miktarının mahsubunu en geç aşağıda belirtilen sürelerden hangisinde yerine getirmekle yükümlüdür?
Soru 12
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında, ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde, aşağıdakilerden hangisini kontrol etmekle yükümlü değildir?
Soru 13
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, muhasebe yetkilileri ödeme aşamasında ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde kontrol yetkileri çerçevesinde, belgesi eksik veya hatalı olan ödeme emri belgelerini, düzeltilmek veya tamamlanmak üzere en geç kaç gün içinde gerekçeleriyle birlikte harcama yetkilisine yazılı olarak göndermek zorundadır?
Soru 16
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamında değildir?
Soru 17
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim bütçesi kapsamındadır?
Soru 18
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa gore, üst yöneticiler aşağıda belirtilenlerin hangisi aracılığı ile sorumluluklarını yerine getirirler?
Soru 19
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun uygulanması bakımından söz konusu Kanunun ekindeki kaç sayılı cetvelde Sosyal Güvenlik Kurumu yer alır?
Soru 20
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ”kamu kaynaklarının tanımlanmış standartlara uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlayacak yasal ve yönetsel sistem ve süreçlere" verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?


Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!