5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Deneme Sınavı 1

7825
Kez Çözüldü.
63,89
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre kamu idarelerinin taşradaki bi­rimlerinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere mer­kez teşkilatı harcama yetkilileri hangi belgeyi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler?

Soru 2
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol kanununa göre, devlet tüzel kişiliğine dâhil idarelerin bütçelerine ne ad verilir?
Soru 4

I- Harcama Yetkilileri

II- Mali Hizmetler Birimi

III- İç Deneticiler

IV- Sayıştay

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu’na göre, üst yöneticiler sorumluluklarını yukarıda verilen birimlerden hangileri aracılığı ile yerine getirirler?

Soru 8

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi Analitik Bütçe Sınıflandırması bölümlerinden olan Giderin Sınıflarından biri değildir?

Soru 9

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Kamu idarelerinin yeniden teşkilatlanması sonucu, bütçe kanunlarının uygulanması ve kesin hesapların hazırlanması ile ilgili olarak gerekli görülen her türlü bütçe ve muhasebe işlemleri için gerekli düzenlemeleri yapmaya aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?

Soru 10

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre vergi, resim ve harçların konulması, değiştirilmesi veya kaldırılması aşağıdakilerden hangisiyle yapılır?

Soru 11

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul ve esasların belirlenmesine kim yetkilidir?

Soru 12

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak aşağıdakilerden hangisine aittir?

Soru 13

5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi genel yönetim kapsamındaki kamu idaresi değildir?

Soru 14

5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve kontrol kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden biridir?

Soru 15

5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi üst yönetici değildir?

Soru 16

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, kamu idarelerinin merkez teşkilatı harcama yetkilileri, merkez dışı birimlere, ihtiyaçlarında kullanılmak üzere hangi belgeyi düzenlemek suretiyle ödenek gönderirler?

Soru 17

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, aşağıda sayılanlardan hangisi harcama talimatlarında yer almaz?

Soru 19

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre, Bakanlar kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ile hukuki ve mali konularda kime karşı sorumludur?

Soru 20

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler belirtilen görev ve sorumluluklarının yerine getirilmesinden kime karşı sorumludurlar?


Yorumlar ( 11 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!