4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Deneme Sınavı 2

9863
Kez Çözüldü.
69,41
Ortalama Puan Alındı.
Soru 2

İtirazen şikayet başvurusu aşağıdakilerden hangisine yapılır?

Soru 3

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre herhangi bir bakanlığın ilgili veya bağlı kuruluşu sayılmayan idarelerin yaptıkları ihaleye ilişkin yasaklama kararlarını aşağıdakilerden hangisi verir?

Soru 5

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre mal alımı ihalesine teklif veren gerçek veya tüzel kişileri veya bunların oluşturdukları ortak girişimleri aşağıdakilerden hangisi tanımlar?

Soru 6

I. Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

II. Savunma ve güvenlikle ilgili özel durumların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.

III. İhalenin, araştırma ve geliştirme sürecine ihtiyaç gösteren ve seri üretime konu olmayan nitelikte olması.

4734 sayılı Kamu İhale Kanuna göre yukarıdaki yer alan durumlarda aşağıdaki ihale usullerinden hangisi gerçekleştirilir?

Soru 7

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında İhalelerde, teklif edilen bedelin yüzde kaçından az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınır?

Soru 8

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre yasaklama kararları, yasaklamayı gerektiren fiil veya davranışın tespit edildiği tarihi izleyen en geç kaç gün içinde verilir?

Soru 9

4734 sayılı Kamu İhale Kanun’una göre Bu Kanunda yazılı sürelerin hesaplanmasında hüküm bulunmayan hallerde Hangi Kanun hükümleri uygulanır?

Soru 10

I. Aralarında kabul edilebilir doğal bir bağlantı olmadığı sürece mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri birarada ihale edilemez.

II. Eşik değerlerin altında kalmak amacıyla mal veya hizmet alımları ile yapım işleri kısımlara bölünemez

III. Ödeneği bulunmayan hiçbir iş için ihaleye çıkılamaz.

IV. Bu Kanuna göre yapılacak ihalelerde açık ihale usulü ve belli istekliler arasında ihale usulü temel usullerdir. Diğer ihale usulleri Kanunda belirtilen özel hallerde kullanılabilir.

Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un temel ilkeleri arasında yer almaktadır?

Soru 11

4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre, üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliye ne ad verilir?

Soru 15

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre, mevcut mal, ekipman, teknoloji veya hizmetlerle uyumun ve standardizasyonun sağlanması için zorunlu olan mal ve hizmetlerin, asıl sözleşmeye dayalı olarak düzenlenecek ve toplam süreleri üç yılı geçmeyecek sözleşmelerle ilk alım yapılan gerçek veya tüzel kişiden alınması durumunda, idarece uygulanabilir olan usul aşağıdakilerden hangisidir?


Yorumlar ( 11 )

Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!