2886 Devlet İhale Kanunu Deneme Sınavı 3

1573
Kez Çözüldü.
89,33
Ortalama Puan Alındı.
Soru 1

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre gazete yoluyla yapılacak ilanlarda ilk ilan ile ihale günü arası kaç günden az olamaz?

Soru 5

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre İsteklilerden, ihale konusu olan işin tahmin edilen bedelinin % kaçı oranında geçici teminat alınır.?

Soru 6

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Taahhüdün, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, sözleşme yapılmasından önce müteahhit veya müşteriden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle yüzde kaç oranında kesin teminat alınır?

Soru 7

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Yapım işlerine ait bir sözleşmenin uygulanması sırasında keşif ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı veya eksilişi zorunlu hale gelirse, müteahhit, keşif bedelinin yüzde kaçı oranına kadar olan değişikliği, süre hariç, sözleşme ve şartnamesindeki hükümler dairesinde yapmakla yükümlüdür?

Soru 8

2886 Sayılı Devlet İhale Kanununda Kamu yararına çalışan derneklere taşınmaz malların satımı ile ilgili olarak kaç yıl içinde kuruluş gayesine uygun olarak kullanılmadığı takdirde, taşınmaz mal, satış bedeli üzerinden Hazinece geri alınır?

Soru 9

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yapılacak ihalelerde Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası ….. günden, son ilan ile ihale günü arası ……. günden az olamaz. Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Soru 10

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Hazineye ait taşınmazlar istisnalar hariç olmak üzere en çok kaç yıl süreyle kiraya verilebilir?

Soru 11
Hazine taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kiraya verilmesinde aşağıdaki usullerden hangisi kullanılmaz?
Soru 12
2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre kapalı teklif usulünde teklif verilirken iç zarfın içine aşağıdakilerden hangisi konulur?
Soru 13

2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre; İhaleye katılan gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?Lütfen Yorum Yaparken Aşağıdakilere Dikkat Ediniz..!
Hatalı soruları, her sorunun yanında bulunan ikonuna tıklayarak yapmalısınız.
Burada sadece genel olarak sınava ilişkin görüşlerinizi belirtmeniz rica olunur.
Yorumla..!