Haber

Sağlık Bakanlığı 8 Ekim 2017 Tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı Yapacak

Sağlık Bakanlığı 8 Ekim 2017 Tarihinde Unvan Değişikliği Sınavı Yapacak

Sağlık Bakanlığı, geçen yıl "Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavını" ilan etmiş ancak 25 Ekim'de 2016 tarihinde Bakanlık web sitesi üzerinden yayınladığı duyuruda, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği yönetmeliği nedeniyle sınavların iptal edildiğini açıklamıştı. 

Sağlık Bakanlığı personelinin uzun süredir bekliyişi sürmekteydi. Bu konuda bakanlık personellerinin serzenişlerini burada duyurmuştuk.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son duyuruda;

 

 

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği” hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

 

EsinavSalonu.Com olarak Sağlık Bakanlığı'nın sınava katılacak çalışanlarına başarılar dileriz.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI DUYURUSU

Sınavın Adı

Başvuru Tarihleri

Başvuru Adresi (Elektronik)

Sınav Tarihi ve Saati

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Unvan

Değişikliği Sınavı

09 Haziran 2017 ile

16 Haziran 2017 tarihi saat 18.00'a kadar

http://www.yhgm.saglik.gov.tr

08 Ekim 2017 Saat: 10.00

GENEL AÇIKLAMALAR

Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapmakta olan personel için 17.04.2014 tarihli ve 28975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği" hükümleri doğrultusunda Unvan Değişikliği Sınavı yapılacaktır.

Unvan değişikliği yazılı sınavı için başvurular Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresindeki Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinde yer alan başvuru ekranından 09-16 Haziran 2017 tarihleri arasında, adayların başvurduğu ve öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz ettiğini belgeleyen diploma, çıkış/mezuniyet belgesi veya geçici mezuniyet belgesi eklenerek elektronik ortamda yapılacaktır. (Not: Odyolog, Perfüzyonist ve Dil ve Konuşma Terapisti unvanlarına başvuruda bulunacaklardan bu alan lisans mezunu olmayanlar ile Sağlık Fizikçisi unvanı için başvuruda bulunacaklar, mezun oldukları lisans ve yüksek lisans belgelerini mutlaka ekleyeceklerdir.)

Başvuru tarihinin son günü itibariyle (16 Haziran 2017) gerekli şartları taşıyıp başvuruda bulunan adayların adı, soyadı ve T.C. kimlik numaraları unvan değişikliği yazılı sınavını gerçekleştirecek kurum olan Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirilecek, bilgileri Milli Eğitim Bakanlığına bildirilen adaylar, sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığının http://www.meb.gov.trinternet adresinde duyurulacak banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla yatırarak, sınav merkezi tercihi ile istenen diğer bilgilerini elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

A- İLAN EDİLEN MÜNHAL KADROLAR

Unvan değişikliği sınavına esas münhal kadrolar ile unvanlar ekli tablolarda kurumlar bazında ayrı ayrı belirtilmiştir.

B- KAPSAM

Unvan değişikliği sınavına; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca sınav başvurusunun son günü itibariyle (16 Haziran 2017) Bakanlığımız ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi devlet memuru olarak görev yapan ve öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş personelin tümü başvurabilecektir. Sınava katılacaklarda Bakanlıkta, bağlı kuruluşlarda veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli bir süre hizmet yapmış olma şartı aranmayacaktır.

 

4924 sayılı Kanuna tabi olarak istihdam edilenler, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine tabi olarak

çalışanlar, geçici personel, sürekli işçiler, vekil ebe ile Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye

Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü personeli bu sınava giremeyeceklerdir.

 

C- UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA TABİ OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 9'uncu maddesine göre unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda unvan değişikliği sınavında başarılı olmanın yanında aşağıdaki şartlar aranacaktır:

1- Mühendis kadrosu için;

a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak (Üniversitelerin mühendislik fakültelerinin; Jeoloji, Kimya, İnşaat, Endüstri, Elektrik, Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Makine, Harita, Çevre ve Biyomedikal bölümlerinden mühendis unvanıyla mezun olanlar),

JEOLOJİ

Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği ya da Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

KİMYA

Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı Kimya lisans programından mezun olmak.

İNŞAAT

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ENDÜSTRİ

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği veya Endüstri Sistemleri Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ELEKTRİK

Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Donanımı Ve Teknolojisi lisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK-

ELEKTRONİK

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Telekomünikasyon Mühendisliği veya Haberleşme Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

MAKİNE

Makine Mühendisliği/Makina Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak.

HARİTA

Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

ÇEVRE

Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Mühendisliği lisans programından mezun olmak.

2- Mimar, İstatistikçi, Kimyager, Sosyolog, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Çocuk Gelişimcisi, Sağlık Fizikçisi, Odyolog, Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, İş ve Uğraşı Terapisti, Hemşire, Ebe, Tekniker ve Sağlık Teknikeri kadroları için;

a) Öğrenim durumu itibariyle atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,

MİMAR

Mimarlık lisans programından mezun olmak (İç Mimar ve Peyzaj Mimarlığı hariç)

İSTATİSTİKÇİ

Matematik ve İstatistik, İstatistik veya İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri lisans programından mezun olmak.

KİMYAGER

Kimya veya Biyokimya lisans programından mezun olmak.

SOSYOLOG

Sosyoloji lisans programından mezun olmak.

BİYOLOG

Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji, Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programlarının birinden mezun olmak.

PSİKOLOG

Psikoloji lisans programından mezun olmak.

SOSYAL ÇALIŞMACI

Sosyal Hizmet, Sosyal Hizmetler veya Sosyal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak.

DİYETİSYEN

Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİST

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.

 

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

Çocuk Gelişimi veya Çocuk Gelişimi ve Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

1219 sayılı kanun gereğince; fizik, fizik mühendisliği veya nükleer enerji mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği veya nükleer tıp fiziği dallarının birinde yüksek lisans yapmış olmak.

ODYOLOG

1219 sayılı kanun gereğince; odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine odyoloji alanında yüksek lisans yapmış olmak.

PERFÜZYONİST

1219 sayılı kanun gereğince; perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

1219 sayılı kanun gereğince; dil ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer lisans eğitimleri üzerine dil ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yapmış olmak.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ

Ergoterapi (İş ve Uğraşı Terapisi) lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Lisans)

Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu lisans programından mezun olmak.

HEMŞİRE (Önlisans)

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Sağlık Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

EBE (Lisans)

Ebelik lisans programından mezun olmak.

PROGRAMCI

a) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup, Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,

b) En az bir programlama dilini bildiğini belgelemek,

TEKNİKER

 

TEKNİKER

MAKİNE

Makine-Resim Konstrüksiyon, Makine, Resim ve Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Makine-Resim-Konstrüksiyon, Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli Teknik Çizim, Makine, İş Makineleri, Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi, Bilgisayar Destekli Makine önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İNŞAAT

İnşaat, İnşaat Teknikerliği, İnşaat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ELEKTRİK

Elektrik Teknolojisi, Elektrik önlisans programından mezun olmak.

SIHHİ TESİSAT

Doğalgaz Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

BİLGİSAYAR

Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Muhabere ve Elektronik Bilgi Sistemleri, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama, Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgi İşlem, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Operatörlüğü ve Teknikerliği, Bilgi Yönetimi, Bilgi Yönetimi (İnternet), Bilişim-Yönetim, Bilgisayar Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar önlisans programından mezun olmak.

ELEKTRONİK

Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak

BİYOMEDİKAL

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Ağız Diş Sağlığı, Ağız ve Diş Sağlığı, Diş Hekimliği-Hijyen, Diş Teknik Sekreterliği önlisans programlarının birinden mezun olmak

AMELİYATHANE

Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Cerrahi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

DİŞ PROTEZ

Diş Protez, Diş Protez Teknikerliği, Diş Protez Teknolojisi önlisans programından mezun olmak.

ANESTEZİ

Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

DİYALİZ

Diyaliz önlisans programından mezun olmak.

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

FİZYOTERAPİ

Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisans programlarının birinden mezun olmak.

LABORATUVAR

Sağlık Laboratuarı, Tıbbi Laboratuar, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

ODYOMETRİ

Odyometri veya Odiometri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İLK VE ACİL YARDIM

Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, İlk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

İş ve Uğraşı Terapisi önlisans programından mezun olmak.

PATOLOJİK ANATOMİ

Patoloji Laboratuvar, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

RADYOTERAPİ

Radyoterapi önlisans programından mezun olmak.

PROTEZ ORTEZ

Protez ve Ortez, Ortopedik Protez ve Ortez programlarının birinden mezun olmak.

TIBBİ SEKRETER

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik önlisans programından mezun olmak.

RÖNTGEN

Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

YAŞLI BAKIM

Yaşlı Bakım Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Yaşlı Hizmetleri Bakımı önlisans programlarının birinden mezun olmak.

*Yukarıda yer verilen mezuniyet alanları Devlet Personel Başkanlığı tarafından onaylanan nitelik kod

kılavuzundan alınmıştır.

D- BAŞVURU ESASLARI

D. 1) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşlarının (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu ve Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli aynı birimde/bağlı kuruluşta çalışma şartı aranmaksızın unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunabilecek olup diğer Kurumların personeli ile aday memur statüsünde bulunanlar unvan değişikliği sınavına başvuruda bulunamayacaktır.

D. 2) Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 10' uncu maddesine göre; başvuru tarihinin son günü (16 Haziran 2017) itibariyle gerekli şartları taşıyan personel, başvuru şartlarını taşıdığı farklı unvanlı kadrolardan sadece biri için duyuruda belirtilen şekilde başvuruda bulunabilecektir.

D. 3) Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olanlar da sınav başvurusunda bulunabilecektir.

D. 4) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve sınav duyurusunda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

D.5) Yazılı sınav ücreti ve sınav merkezleri (sınavın yapılacağı iller) Milli Eğitim Bakanlığı ile protokol yapıldıktan sonra duyurulacak ve adaylar, sınav ücretini Milli Eğitim Bakanlığının banka hesaplarına kurumsal tahsilat programıyla (sınav adı belirtilerek) yatırdıktan sonra kendilerinden istenen diğer bilgileri http://www.meb.gov.trinternet adresinden elektronik ortamda Milli Eğitim Bakanlığı başvuru formuna kodlayıp onaylayacaklardır.

D.6) Banka dekontunda adayın adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve katıldığı sınavın açık adı (Sağlık Bakanlığı Personeli Unvan Değişikliği Yazılı Sınavı) bulunacaktır.

D.7) Başvuru formunu eksik veya yanlış dolduranlar, son müracaat tarihinden sonra yapılan başvurular ve belirtilen tarihler arasında sınav ücretini yatırmayan adayların sınav başvuruları dikkate alınmayacaktır.

D.8) Yazılı sınav öncesinde ve sınav anında tedbir alınmasını gerektirecek herhangi bir engel durumuna sahip olan adaylar sınav başvurusunda bulunurken engel durumu ve almak istediği hizmet ile ilgili başvuru formunda uygun olan seçeneği seçerek beyanda bulunacak, beyan edilen engel durumunun doğruluğundan başvuruyu yapan aday sorumlu olacaktır.

D.9) Sınav başvurusunda kişi beyanı esas kabul edilecek, gerçeğe aykırı ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

 

Aynı unvanda lise veya ön lisans mezunu olarak çalışmakta iken üst öğrenimi bitiren personelin

intibakları sınavsız olarak yapıldığından bu durumdakiler aynı unvanda üst öğrenim düzeyine atanmak

için unvan değişikliği sınav başvurusunda bulunmayacaktır. (Örnek: Sağlık Meslek Lisesi Mezunu

hemşire, hemşirelik alanında lisans öğrenimini bitirmişse lisans hemşirelik unvanına atanmak için sınav

başvurusunda bulunmayacaktır.)

E- YAZILI SINAV

E. 1) Yazılı sınav, tek oturum halinde yazılı test usulünde yapılacaktır.

E. 2) Yazılı sınav konu başlıkları ekli tablolarda belirtilmiştir.

E. 3) Yazılı sınavda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılacaktır.

E. 4) Yazılı sınavda 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 60 (altmış) puan alan adaylar başarılı sayılacaktır.

F- SÖZLÜ SINAV

F. 1) Unvan değişikliği yazılı sınavı sonucunda 100 (yüz) üzerinden en az 60 puan alan adaylar arasından puan üstünlüğü esasına göre (en yüksek puan alan adaydan başlamak kaydıyla) ilan edilen kadro sayısının iki katı kadar aday (son adayla aynı puana sahip olan bütün adaylar sözlü sınava alınacaktır) sözlü sınava çağrılacak, sözlü sınav aday listesihttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacaktır.

F. 2) Sözlü sınav yeri ve takvimi Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğününhttp://www.yhgm.saglik.gov.trinternet adresinde ilan edilerek duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

F. 3) Sözlü sınavda adaylar, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

F. 3.a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

F.3.b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

F.3.c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

F.3.d) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

F.3.e) Genel kültürü ve genel yeteneği,

F.3.f) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak sözlü sınav puanı tespit edilecek, sözlü sınavda 100 (yüz) üzerinden en az 70 (yetmiş) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

F- SINAV BAŞARI PUANININ BELİRLENMESİ

Unvan değişikliği sınav başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir.

F.1) Sınav başarı puanlarının eşit olması halinde, sırasıyla;

F.1.a) Hizmet süresi fazla olanlara,

F.1.b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,

F.1.c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,

öncelik verilmek suretiyle, en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.

 

NOT: Hizmet süresinin hesabında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin Tanımlar başlıklı 4' üncü maddesinin (ı) bendi uyarınca "aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68' inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler dikkate alınacaktır."

G- YEDEK LİSTE BELİRLEME

Bakanlıkça ihtiyaç duyulması halinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olmalarına rağmen ilan edilen kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak personelden en fazla asıl aday sayısı kadar personel, başarı sıralaması listesinde yedek olarak belirlenecektir.

H- SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

H.1) Yazılı sınav sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından (Milli Eğitim Bakanlığı) yazılı sınav kuruluna bildirilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içindehttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

H.2) Sözlü sınav sonuçları ise sınavların yapıldığı tarihten itibaren en geç otuz gün içerisinde http://www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyurulacak, bunun için adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir.

I- SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınava katılanlar, gerekçelerini belirtmek suretiyle sonuçların duyurulmasından itibaren 5 (beş) iş günü içerisinde sınav sonuçlarına yazılı olarak itiraz edebilirler. Beş (5) iş günü içinde Bakanlık Genel Evrak Birimine ulaşmayan itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi 5 iş günü içerisinde "T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA"

adresine gönderilecektir. İtirazlar, Sınav Kuruluna intikalinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde sonuçlandırılarak sonucu ilgililere yazılı olarak ya dahttp://www.yhgm.saglik.gov.tr internet sitesi vasıtasıyla bildirilecektir.

İ- TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Başarı sıralaması listesinin kesinleşmesini müteakip tercih ve yerleştirme işlemleri Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenecek takvim çerçevesinde internet adresinde http://www.yhgm.saglik.gov.tryer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacak olup, yerleştirme neticesinde tercihleri doğrultusunda atanmaya hak kazanan adaylar aynı internet adresi üzerinden ilan edilecektir.

J- ATAMA ESASLARI VE ŞARTLARI

J.1) Tercihleri doğrultusunda Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluşlarınca ilan edilen kadrolara atanmaya hak kazanan adayların ilgili Kurumlarca belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde atamaları yapılacaktır.

J.2) Atanmaya hak kazananların atamaları mükteseplerine uygun kadrolara yapılacak, ancak sınavda başarılı olup da mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik iptal ihdas işlemleri neticesinde kadro tahsisi yoluna gidilecek ve kadro tahsisi yapıldıktan sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklıdır.

J.3) İlan edilen kadrolardan; atanma şartlarını taşımadıkları için sınavları geçersiz sayılan veya bu sebeple atamaları iptal edilenler, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlamayanlar ya da atanma hakkından vazgeçenler ile emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma gibi sebeplerle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, ihtiyaç üzerine Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılabilecektir.

J.4) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

J.5) Unvan Değişikliği sınavı sonucunda atananlar mazeret halleri hariç, atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça tayin talebinde bulunamayacaktır.

İLETİŞİM:

T.C. Sağlık Bakanlığı (Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü) Mithatpaşa Cad. No 3 - 06434 Sıhhiye/ANKARA

Tel: 0 312 585 17 42 - 585 17 45

 

Bu duyuruda yer alan kurallar, bu duyurunun yayımı tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararlarının gerekli kılması halinde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenir.


Yorumla..!